Drank- en horecavergunning

Wanneer u alcohol wilt verkopen of schenken, heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt de vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

Deze vergunning is pand- en ondernemers gebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een drank- en horecavergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11

Wat u moet weten

Wanneer moet u een drank- en horecavergunning aanvragen?

U moet een nieuwe drank- en horecavergunning aanvragen als:

 • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen
 • De rechtsvorm van uw bedrijf verandert (bijv. bij omzetting van eenmanszaak naar B.V.)
 • Er een wijziging in de ondernemers plaatsvindt (bijvoorbeeld eenmanszaak wordt vennootschap onder firma of bij een wijziging in de vennoten)

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

U moet een wijziging van uw vergunning aanvragen als u:

 • Gaat verbouwen of uitbreiden (bijvoorbeeld met een terras)
 • Leidinggevenden wilt laten bijschrijven of doorhalen op uw vergunning

In uw horecazaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de drank- en horecavergunning staat vermeld.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld)
 • U beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het pand voldoet aan de nodige inrichtingseisen. Deze zijn vastgelegd in het besluit inrichtingseisen drank-en horecawet
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een kantine, vereniging of stichting heeft u een bestuursreglement

Als u de vergunning aanvraagt voor een (sport)kantine hebben uw barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) gevolgd. Lees meer over de IVA op vrijwilligerswerk.nl.

Bibob

Aanvragen voor commerciële horecavergunningen worden getoetst aan de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De Wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat onder meer horecabedrijven gebruikt gaan worden als dekmantel voor criminele activiteiten. Daarom geldt dat voor alle nieuwe aanvragen om een commerciële DHW-vergunning een Bibob-vragenlijst (voorzien van de gevraagde bijlagen) moet worden ingeleverd.

Als uit het Bibob-onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, wordt de gevraagde vergunning niet afgegeven.

Aanvragen

Doet u een nieuwe aanvraag drank- en horecavergunning? Dan verzoeken wij u, wanneer u de formulieren en bijlagen compleet heeft, een afspraak te maken via het Klantencontactcentrum op telefoonnummer (0341) 25 99 11 voor een intakegesprek.

Alle formulieren kunt u onderaan deze pagina vinden.

Verder ontvangen wij bij de aanvraag ook nog graag:

 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen (paspoort of identiteitskaart) van betrokkenen
 • Een recent gewaarmerkt Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Bouwkundige schets of tekening van het bedrijf

Tijdelijke ontheffing

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Wat u verder nog moet weten

 • Om te kijken of  een horecabedrijf past binnen het bestemmingsplan kunt u Ruimtelijke plannen raadplegen
 • Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale milieumelding doen. Dit kunt u doen via de Activiteitenbesluit Internetmodule
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn, dan moet er een gebruiksmelding in verband met brandveiligheid worden gedaan via het Omgevingsloket
 • In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor commercieel horecabedrijf/ slijtersbedrijf €166,15    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor een horecabedrijf dat zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard € 184,35    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van de Drank- en Horecawet vergunning op basis van artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijziging inrichting) € 143,60    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gewijzigde vergunning overeenkomstig artikel 30a van de Drank- en Horecawet (wijziging leidinggevende(n)) € 36,40    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing volgens artikel 35 van de Drank- en Horecawet € 41,80    
       

Contact