Kapplan 2019-2020

De omgevingsvergunning voor het Kapplan 2019-2020 (pdf, 59.49 KB) is verleend op 11 december 2019 onder nummer HZ2019-2169. De aanvraag van het gemeentelijk Kapplan 2019-2020 omvat 118 bomen en 2 bosjes. Het onderhoud van de twee bosjes bestaat uit het verwijderen van dode bomen en een dunning. Voor de dunning is geen omgevingsvergunning voor het onderdeel Kappen vereist (artikel 4, lid 4.d). Van de 118 aangevraagde bomen zijn er 53 door hun omvang van meer dan 120 centimeter gemeten op 1.30 meter, vergunningplichtig in het kader van de Bomenverordening (artikel 4, lid 1). Hiervan zijn er 5 door de raad vastgesteld als monumentaal. 65 Bomen hebben een stamomvang van minder dan 120 centimeter. Deze bomen zijn daarom niet vergunningplichtig in het kader van de Bomenverordening.

Alle bomen zijn wel in de aanvraag meegenomen omdat dit inzicht geeft welke gemeentelijke bomen gekapt worden en wat er herplant wordt. In de publicatie staat de plaats, de soort boom en de reden waarom de boom verwijderd dient te worden. De eventuele herplant staat ook in de lijst aangegeven.

De redenen voor kap zijn renovatie van een gebied, de slechte conditie van de boom zelf en daarmee gevaarzetting, maatschappelijke overlast die niet op een andere manier opgelost kan worden. Een aantal bomen wordt gekapt voor het vrijstellen van andere bomen, hier is sprake van dunning. Deze belangen, redenen voor aangevraagde kap, zijn afgewogen tegen de weigeringsgronden zoals die in de verordening staan.

De 5 monumentale bomen die gekapt gaan worden:

In Nunspeet:

  • Beuk        Elburgerweg thv Parallelweg 89      dood door droogte
  • Beuk        Elburgerweg thv Pr. Maximaerf 2    slechte vitaliteit
  • Beuk        Eperweg  naast 21                          slechte vitaliteit
  • Beuk        F.A. Molijnlaan naast Naaldhof 1    dood door droogte
  • Beuk        Boterdijk 7                                       ernstige aantasting zwammen

De redenen voor kap zijn over het algemeen de slechte conditie van de boom zelf en daarmee gevaarzetting en de dood van de boom veelal door droogte. Een klein aantal bomen bezorgt maatschappelijke overlast die niet op een andere manier opgelost kan worden. Een aantal bomen wordt gekapt voor het vrijstellen van andere bomen, hier kan men over het algemeen spreken van dunning. Deze belangen, redenen voor aangevraagde kap, zijn afgewogen tegen de weigerings-gronden zoals die in de verordening staan. Voor veel van de te kappen bomen wordt herplantplantverplichting opgelegd.

Tegen de kap van de bomen met een stamomtrek groter dan 120 centimeter kan bezwaar worden gemaakt per boom. Het maken van bezwaar schort de inwerkingtreding van de vergunning niet op. Indien u wilt voorkomen dat de boom waartegen u een bezwaar hebt ingediend, na afloop van de bezwarentermijn gekapt wordt, moet u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, telefoonnummer (026) 359 20 00. Hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

Bomen waar geen bezwaren tegen worden ingediend of waarvan de ingestelde voorlopige voorziening is afgewezen, worden na afloop van de bezwarentermijn in de loop van de winter gekapt. De herplant zal binnen 1 jaar na het kappen van de bomen plaatsvinden (tenzij in de lijst uitdrukkelijk anders vermeld), doch uiterlijk 1 december 2021.

Contact

Vandaag bereikbaar van 08:30 tot 16:30 uur