Pacht

Gemeente biedt pachtgrond aan

De gemeente Nunspeet biedt op basis van inschrijving landbouwgrond aan. De grond ligt naast de Uddlerweg in Elspeet en het gaat om 2,11 hectare. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Nunspeet, sectie F, nummers  5840 (gedeelte),  5841 en 5843, zoals weergegeven op kadastrale kaart (pdf, 62.97 KB). De pachtperiode betreft 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor de pachtgrond door het inschrijfformulier pachtgrond Uddlerweg (pdf, 53.94 KB) volledig in te vullen en uiterlijk maandag 13 januari 2020 om 12:00 uur bij ons in te dienen.

Inschrijfvoorwaarden en pachtvoorwaarden

Algemene bepalingen geliberaliseerde pacht (pdf, 102.36 KB)

 1. Inschrijving is voorbehouden aan beroepsmatige grondgebonden agrariërs met hun bedrijf gevestigd binnen een straal van 5 kilometer vanaf de aangeboden percelen
 2. De beschreven percelen worden als één perceel uitgegeven. Inschrijvingen op afzonderlijke perceelnummers worden niet tot de gunningsprocedure toegelaten
 3. Het college behoudt zich het recht voor om inschrijvingen, afwijkend van de in artikel 1 genoemde voorwaarden, toe te laten tot de gunningsprocedure
 4. De bieding betreft de hectareprijs en moet zijn uitgedrukt in hele euro’s
 5. De inschrijver is verplicht zijn gedane bod gestand te doen, en is na gunning verplicht tot betaling van de door hem geboden prijs en tot nakoming van de  overige inschrijfvoorwaarden
 6. De bieding is exclusief eventuele goedkeuringskosten grondkamer. Deze worden naast de geboden pachtsom in rekening gebracht bij de pachter
 7. Inschrijfformulieren kunnen tot en met 13 januari 2020 (uiterlijk 12:00 uur) worden ingediend bij de gemeente Nunspeet
 8. Uitsluitend volledig ingevulde, ondertekende en tijdig ontvangen inschrijfformulieren worden als inschrijving geaccepteerd
 9. Verpachting vindt plaats aan de hoogstbiedende inschrijver die aan de inschrijfvoorwaarden voldoet
 10. Het college behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden niet te gunnen
 11. Voorwaarde voor gunning is dat tegen de pachter in de afgelopen 3 jaar geen handhavingskwestie heeft gelopen en geen betalingsachterstanden zijn  ontstaan

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer G. Haasjes, afdeling Bestuur en Maatschappij, bereikbaar via telefoon: (0341) 25 99 11.

Contact