Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan vindt u de bestemming van gebouwen en gronden. Zo weet u bijvoorbeeld of u op een bepaalde locatie wel of niet mag bouwen en hoe u een gebouw of perceel mag gebruiken. Het merendeel van onze geldende bestemmingsplannen vindt u online op ruimtelijkeplannen.nl. Bel ons als u meer informatie nodig heeft.​

Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11

Wat u moet weten

Invloed uitoefenen op plannen die in procedure zijn

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen op een bestemmingsplan.

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? In veel gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Principeverzoek

Wanneer dient u een principeverzoek in

Een verzoek indienen bij de gemeenteraad om een bestemmingsplanherziening is kostbaar, omdat dit een formele planologische procedure is. Als u van het college een principe-uitspraak wilt over de wenselijkheid en haalbaarheid van uw plan, moet u eerst een principeverzoek indienen (dit is zonder dat u direct een bouwaanvraag of verzoek om bestemmingsplanwijziging indient). Bij het indienen van een principeverzoek hoeven de tekeningen niet zo gedetailleerd te zijn als wanneer een bouwaanvraag wordt ingediend. Ook is het niet nodig een complete ruimtelijke onderbouwing in te dienen en diverse kostbare onderzoeken bij te voegen. Wel geldt per 1 januari 2021 de verplichting om voorafgaand aan het indienen van een principeverzoek een Omgevingsdialoog te voeren met omwonenden. Meer informatie over de Omgevingsdialoog en de mogelijkheid tot een oriënterend gesprek met de gemeente vindt u op de pagina Omgevingsdialoog.

Het college bekijkt uw plannen en geeft aan of het akkoord gaat met het principeplan en geeft eventuele randvoorwaarden aan. Als het college positief is over uw plan, wordt het ook voor advies aan de raadscommissie voorgelegd. Vervolgens kunt u beslissen of u een formeel verzoek tot herziening van het bestemmingsplan wilt indienen. Het is namelijk de gemeenteraad die uiteindelijk beslist over een bestemmingsplanwijziging of een nieuw bestemmingsplan.

Indienen

Vul het digitale aanvraagformulier in, of stuur uw ondertekende formulier principeverzoek (pdf, 100.81 KB) volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

De behandeltijd van een principeverzoek ligt tussen de 16 en 26 weken.

Het indienen van een principeverzoek kost € 360,–.

Oneens met de principe-uitspraak van het college

Een principeverzoek is een verzoek aan de gemeente om informatie. Hiertegen kunt u dan ook geen bezwaar maken. Dit kan pas als er een besluit is genomen op een verzoek om een formele planologische procedure voor uw plan. Als het college in de principe-uitspraak meedeelt dat het niet wil meewerken aan uw plannen, kunt u uw verzoek rechtstreeks aan de gemeenteraad sturen. Zoals gezegd is een bestemmingsplanherziening een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Oriënterend overleg

Wilt u een oriënterend overleg? Vul dan het digitale aanvraagformulier oriënterend overleg in of stuur het aanvraagformulier oriënterend overleg (pdf, 48.19 KB) ingevuld per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Meer informatie

Voor meer informatie over bestemmingsplannen en principeverzoeken kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact