Onrendabel groen

Grenst uw kavel aan openbaar groen? Dan kunt u die grond misschien kopen.

​Wat u moet weten

De gemeente beoordeelt aan de hand van de Beleidsregel verkoop onrendabel groen (pdf, 454.27 KB) welke groenstroken voor verkoop in aanmerking komen. Daarnaast moet voor verkoop ook voldaan worden aan de overige randvoorwaarden van deze Beleidsregel, bijvoorbeeld dat verkoop alleen plaats vindt aan de eigenaar van het aangrenzende perceel.

U kunt de diverse verkoopkaarten hieronder bekijken. Via een digitale kaart (opent in een nieuw tabblad) kunt u zien welk snippergroen wordt aangeboden. Dit geldt voor de volgende gebieden:

  • Nunspeet-Noord
  • Nunspeet-West
  • Nunspeet-Oost
  • Nunspeet-Centrum
  • Elspeet
  • Vierhouten
  • Hulshorst

Aan deze verkoopkaarten kunnen pas rechten ontleend worden indien een koopovereenkomst conform de ‘Beleidsregel verkoop onrendabel groen’ tussen de gemeente Nunspeet en de betreffende koper is gesloten.

Aanvragen

Staat het perceel dat u wilt kopen op de kaart? Dan kunt u een aanvraag indienen.

Naast digitaal met DigiD, kunt u het ook schriftelijk aanvragen via het aanvraagformulier verzoek aankoop openbaar groen (pdf, 91.56 KB)

Vult u dit volledig in en en stuur het ondertekend per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Kosten

De grondprijs voor het aankopen van een stuk snippergroen is € 75,– per m², kosten koper. “Kosten koper” betekent dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

Meest gestelde vragen

Accordion item is ingeklapt

De grondprijs voor het aankopen van een stuk gemeentegrond is € 75,– per m², kosten koper. “Kosten koper” betekent dat de overdrachtsbelasting, notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper komen.

De notariskosten voor het passeren van de leveringsakte en het inschrijven in de openbare registers verschillen per notaris. U kunt dit van te voren nagaan bij een notaris naar uw keuze.

Accordion item is ingeklapt

In principe wordt er een vaste vierkante meterprijs van € 75,– gehanteerd. Alleen in het geval het betreffende perceel groter is dan 100 m², heeft u de mogelijkheid een taxatie te laten uitvoeren. Degene die om de taxatie verzoekt zal hiervoor de kosten dragen. Enerzijds kan een groter stuk grond tot een significante waardevermeerdering van de particuliere kavel leiden. Anderzijds wil de gemeente de koper bij een grote oppervlakte de mogelijkheid bieden een lagere prijs te bedingen.

Accordion item is ingeklapt

Als een groenstrook niet op deze verkoopkaart staat, betekent dit dat de gemeente op dit moment niet tot verkoop van het perceel zal overgaan.

Het streven is om de verkoopkaart Snippergroen jaarlijks te actualiseren. Bij actualisatie wordt onder andere naar aanleiding van verzoeken bekeken of er eventueel meer groenstroken in aanmerking komen voor plaatsing op de verkoopkaart. Dit gebeurt door toetsing aan de uitgangspunten van de ‘Beleidsregel Verkoop onrendabel groen’.

Om voor beoordeling bij de volgende actualisering van de verkoopkaart snippergroen in aanmerking te komen kunt u digitaal, met DigiD of via het ‘aanvraagformulier verzoek aankoop openbaar groen’ een verzoek tot verkoop van de grond naast uw woning indienen.

Accordion item is ingeklapt

Staat het stukje groen dat grenst aan uw perceel op de verkoopkaart en wilt u dit kopen? Vult u dan het aanvraagformulier in. Vanaf dat moment zetten wij de verdere procedure in gang. De gemeente beoordeelt aan de hand van de uitgangspunten van de ‘Beleidsregel Verkoop onrendabel groen’ welke groenstroken in beginsel voor verkoop in aanmerking komen.

Daarnaast moet voor verkoop ook voldaan worden aan de overige randvoorwaarden van deze Beleidsregel, bijvoorbeeld dat verkoop alleen plaats vindt als er geen sprake is van beeldbepalend- of functioneel groen of dat de gemeente de grond in de toekomst nodig heeft voor bijvoorbeeld verkeersdoeleinden.

De beoordeling van de overige randvoorwaarden wordt uitgezet. Ook zal er via een Klic melding opgevraagd worden of er geen kabels/leidingen in de betreffende grond aanwezig zijn. Dit proces kan een aantal weken duren. Als aan alle randvoorwaarden wordt voldaan, ontvangt u van ons een concept koopovereenkomst.

Als u het eens bent met dit concept, gaan wij over tot het kadastraal splitsen, dan wel het vooraf inmeten van het perceel. Dit duurt maximaal 6 weken.

Wanneer wij de ondertekende koopovereenkomst van u retour hebben ontvangen, zorgen wij voor verzending aan de notaris van uw keuze. De notaris zal met u een afspraak maken om de leveringsakte zo spoedig mogelijk te laten passeren.

Let op! U dient na de overdracht het perceel in overeenstemming met de huidige bestemming (verkeer of groen) te gebruiken. Als u het anders wilt gebruiken, moet de bestemming gewijzigd worden. Dit doet de gemeente via het “veegplan snippergroen”.

Accordion item is ingeklapt

Het kan zijn dat u het aangekochte perceel graag bij uw tuin wilt voegen. Misschien heeft u zelfs nog een ander gebruik voor ogen. De regel is dat het perceel conform de bestemming gebruikt moet worden. De huidige bestemming van snippergroen betreft vaak verkeer of groen. Daarop mag u qua gebruik niet zoveel. De gemeente ziet graag dat u daadwerkelijk iets kan met het aangekochte perceel. Daarvoor is een bestemmingswijziging vereist.

De gemeente streeft ernaar om één keer per jaar een “veegplan snippergroen” uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente een plan opstelt waarin in een keer van een heleboel stukjes verkocht snippergroen de bestemming gewijzigd zal worden. Dit klinkt simpel, maar heeft behoorlijk wat voeten in aarde en neemt tijd in beslag. Er moet een kaart opgesteld worden. Deze kaart gaat intern langs de verschillende afdelingen om te controleren of alles klopt. Daarna moet de kaart ter goedkeuring naar het College van Burgemeester en Wethouders. Als het College de kaart dan heeft goedgekeurd, wordt dit ontwerpbesluit ter inzage gelegd en krijgen belanghebbenden zes weken lang de gelegenheid hun zienswijze in te dienen (over het algemeen betekent dit dat wordt aangegeven dat men het oneens is met de geplande nieuwe situatie en waarom dit het geval is). De beantwoording door het College van de zienswijzen dient als motivering van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ook gewijzigd worden vastgesteld. De gemeenteraad beslist binnen twaalf weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Het vaststellingsbesluit wordt gepubliceerd. Vanaf de dag na publicatie start de beroepstermijn van zes weken. Het vaststellingsbesluit staat open voor beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op de dag na het aflopen van de beroepstermijn; het “veegplan snippergroen” is dan definitief.

Accordion item is ingeklapt

Als de leveringsakte bij de notaris is gepasseerd, is het perceel uw eigendom geworden. Ondanks dat het perceel uw eigendom is, mag u het niet zomaar volledig naar wens gebruiken. U zult het aangekochte perceel in overeenstemming met de huidige bestemming moeten gebruiken. Vaak rust op het stuk snippergroen de bestemming ‘verkeer’ of ‘groen’. Het wijzigen van de bestemming via het “veegplan snippergroen” kan aardig wat tijd in beslag nemen en wij begrijpen dat u graag iets met het perceel grond zou willen doen. U mag het perceel niet geheel afscheiden als zijnde uw tuin. Bij de bestemming ‘groen’ of ‘verkeer’ mag u een hekje/schutting van maximaal een meter hoogte plaatsen. U zou bijvoorbeeld ook beplanting kunnen gebruiken als afscheiding.

Accordion item is ingeklapt

U mag de grond alleen conform bestemming gebruiken.

Bij de bestemming ‘tuin’ en ‘wonen’ mag u achter de voorgevellijn een schutting plaatsen met een maximale hoogte van 2 meter. Voor de voorgevellijn mag de schutting maximaal 1 meter hoog zijn. Dit mag beide vergunningsvrij zolang u 1 meter uit openbaar toegankelijk gebied blijft. Bij openbaar toegankelijk gebied moet u denken aan bijvoorbeeld gras, een perkje of parkeerplaatsen. Wilt u de schutting graag op de erfgrens plaatsen, dan heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Accordion item is ingeklapt

Het antwoord op deze vraag hangt nauw samen met de totstandkoming van het “veegplan snippergroen”. Helaas is van te voren niet met zekerheid te zeggen welke bestemming het aangekochte snippergroen zal krijgen. Het is erg praktisch als u bij de aankoop aangeeft wat uw plannen met het perceel snippergroen zijn. Wij kunnen dan kijken welke bestemming daar het beste bij past en of deze mogelijk en wenselijk is. De uiteindelijke bestemming is afhankelijk van de vaststelling van het definitieve “veegplan snippergroen”. Zie voor een uitleg over de vaststelling van het veegplan het antwoord op de vraag: Wat is het “veegplan snippergroen”?

Accordion item is ingeklapt

Controleert u voor de zekerheid of uw plannen binnen het bestemmingplan passen. Dit doet u bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl. Zijn uw plannen inderdaad in strijd met het bestemmingsplan, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om uw plannen toch uit te voeren. Let op! Heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor bouwen? Bijvoorbeeld omdat u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. Dan hoeft u daar niet een aparte omgevingsvergunning voor aan te vragen. U doet 1 aanvraag voor het bouwen en het gebruik in strijd met het bestemmingplan.

U vraagt de omgevingsvergunning voor strijdig gebruik aan via Omgevingsloket online. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode.

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).

Voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. De gemeente kan deze termijn ook met 6 weken verlengen. Hierbij kunt u de vergunning niet automatisch krijgen.

Accordion item is ingeklapt

Verkoop van snippergroen zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, zelfs niet als het perceel op de verkoopkaart aangemerkt is als verkoopbaar. Verkoop is bijvoorbeeld toch niet mogelijk wanneer na de klic-melding blijkt dat er kabels en/of leidingen in het perceel liggen en het betreffende nutsbedrijf en/of netbeheerder niet wil meewerken aan verkoop. Over het algemeen willen nutsbedrijven en netbeheerders gewoon meewerken aan de verkoop van het perceel snippergroen, met de voorwaarde dat er in de koopovereenkomst een recht van opstal wordt opgenomen of dat er afspraken worden gemaakt over de ligging en bereikbaarheid van de kabels en/of leidingen.

Accordion item is ingeklapt

De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment van de aankoop, dat wil zeggen het moment waarop de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend.

Accordion item is ingeklapt

Huurders van een woning kunnen geen snippergroen van de gemeente kopen. Snippergroen wordt alleen verkocht aan de eigenaar van het aangrenzende perceel en niet aan huurders. Wanneer u huurt van een woningbouwvereniging, kan dus alleen de corporatie overgaan tot koop van het snippergroen. Wanneer u huurt van een particulier, moet u zelf met de verhuurder in gesprek gaan over de eventuele aankoop van gemeentegrond. De verhuurder zal dan over moeten gaan tot koop van het snippergroen.

Accordion item is ingeklapt

De gemeente neemt de kosten van de bestemmingswijziging (naar tuin of wonen [erf]) van de verkochte gronden voor haar rekening voor zover deze wordt meegenomen in het “veegplan Snippergroen”. De gemeente streeft ernaar twee keer per jaar een veegplan uit te voeren. Als u niet wilt wachten op dit plan, dan kunt u verzoeken om een herziening van het bestemmingsplan. De kosten hiervan komen dan voor uw rekening. U moet dan denken aan een bedrag dat kan oplopen tot zo’n € 10.000,–.

Meer informatie

Vraag naar een medewerker Grondzaken via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of stuur een e-mail naar gemeente@nunspeet.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact