Samen bouwen

Samen bouwen, dat kan! Gemeente Nunspeet biedt volop ruimte om samen met u te kijken naar de mogelijkheden om uw droomhuis met een groep te realiseren. Wilt u als groep een woonproject realiseren dan is er sprake van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ofwel CPO.

Bel de gemeente: (0341) 25 99 11

Inschrijving Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) plan Kijktuinen van start

Binnen de ontwikkeling plan Kijktuinen is ruimte voor een zogenoemde CPO-ontwikkeling (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In een CPO geeft een groep particulieren gezamenlijk opdracht voor de bouw van woningen. Hierdoor vallen de ontwikkelkosten meestal lager uit en is ruimte voor individuele woonwensen. Daarnaast zorgt het groepsproces tijdens de ontwikkeling voor een sterke verbinding tussen de deelnemers die elkaars toekomstige buren zullen zijn!

In het bestemmingsplan Kijktuinen wordt ruimte geboden aan een CPO-ontwikkeling van tien woningen, te weten twee blokken van vijf rijwoningen. De uitgifte van de overige woningen is in voorbereiding en wordt gepubliceerd zodra dit bekend is.

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden die de gemeente stelt aan CPO-ontwikkeling en het kavelpaspoort dat is opgesteld voor deze locatie op deze pagina en de pagina Kijktuinen.

Aanmelden

Heeft u als groep belangstelling voor deze CPO-ontwikkeling in de Kijktuinen? Meldt u zich dan aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar kavels@nunspeet.nl waarin u zich als groep voorstelt, tot welke doelgroep u behoort (senioren, starters, etc.) en een globale beschrijving geeft van het plan dat u met elkaar wilt realiseren. Dit moet passen binnen de voorgenomen wijziging van bestemmingsplan Kijktuinen en houdt in dat er woningen gerealiseerd kunnen worden bestaande uit één bouwlaag met een kap. Door het aanpassen van het bouwvolume sturen wij op het realiseren van betaalbare koopwoningen.

Uw aanmelding als groep ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 23 december 2022. Als zich meerdere groepen melden, maken wij op basis van de volgende criteria een keuze:

  1. Wat is de omvang van de groep? Groepen die bestaan uit tien deelnemers hebben de voorkeur.
  2. Vallen de deelnemers binnen de doelgroep zoals die is opgenomen in de gemeentelijke woonvisie 'Goed wonen in de gemeente Nunspeet'. Op basis hiervan wordt voorrang gegeven aan de doelgroepen senioren en starters.
  3. Als daarna meer dan één groep overblijft, bepaalt een notaris via loting welke groep wordt ingeloot. Met deze ingelote groep gaat de gemeente Nunspeet in gesprek over hun voorgestelde CPO-ontwikkeling. Uit dit gesprek zal blijken of er uiteindelijk een samenwerkingsovereenkomst tot stand komt voor de bouw van de tien woningen.

Vooraankondiging: CPO-woningen in plan Molenbeek

Op het perceel achter het appartementengebouw met supermarkt dat in aanbouw is, is ruimte voor een zogenoemde kwadrantwoning; een woning die bestaat uit vier zelfstandige wooneenheden. Ook deze woning kan volgens het principe CPO-project gerealiseerd worden ondanks dat het niet onder het standaard CPO-beleid van de gemeente valt (minimaal zes CPO-woningen). Voordat een omgevingsvergunning afgegeven kan worden voor deze kwadrantwoning moet nog een planologische procedure worden doorlopen. Dit vindt plaats via een zogenaamd 'uitwerkingsplan'. Nadat dit uitwerkingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en vervolgens de kwadrantwoning worden ontwikkeld.

Geïnteresseerd?

De gemeente Nunspeet vraagt belangstellenden zich nu al te oriënteren of en met wie zij een mogelijke CPO-groep willen vormen. Het gaat nu dus nog niet om het aanmelden bij de gemeente als CPO-groep. Naar verwachting is dit mogelijk voor de kwadrantwoning op Molenbeek vanaf het vierde kwartaal 2022. Wanneer en op welke manier dit kan, wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina's in deze krant. Meer informatie over CPO en de voorwaarden die de gemeente hieraan verbindt, vindt u op op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw A. Herskamp via (0341) 25 99 11.

Wat u moet weten

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat u samen met een groepje mensen in een vereniging een woonproject gaat realiseren. De voordelen van CPO zijn dat u zelf uw woning kunt ontwikkelen en zoveel mogelijk uw eigen wensen kunt realiseren. Omdat er geen winstdoelstelling is, krijgt u ook waar voor uw geld. Een nadeel is dat er veel tijd in gaat zitten, maar daar krijgt u ook veel voor terug.

Aanvragen

Als u meer informatie wilt of plannen heeft om samen met een groep eigen woningen te ontwikkelen, is de eerste stap dat u contact opneemt met de gemeente via e-mail: gemeente@nunspeet.nl, of per telefoon: (0341) 25 99 11. Er wordt dan samen met u gekeken wat de mogelijkheden zijn en welke stappen u moet zetten om tot een CPO-project te komen.

Grondkosten

Als de gemeente bouwgrond te koop heeft voor een CPO-project zijn de normale grondkosten van toepassing. Als het gaat om particuliere grond, is het een kwestie van onderhandeling tussen de CPO-vereniging en de grondeigenaar.

Subsidieregeling

De subsidieregeling houdt, kort gezegd, in dat de gemeente 50% van de kosten van een externe, deskundige (proces/bouw)begeleider vergoedt tot een maximum van € 15.000,-. Ook kan de vereniging een renteloze lening van € 15.000,- krijgen voor een termijn van een jaar. De gemeente subsidieert maximaal twee verenigingen per kalenderjaar.

De provincie Gelderland stimuleert CPO soms ook met een eigen subsidieregeling. Dubbele subsidiëring is niet mogelijk.

Meer informatie

Gemeentelijke beleidsnota CPO (pdf, 93.90 KB) en de Subsidieregeling CPO of neem contact op met de gemeente.

Contact