Samen bouwen

Samen bouwen, dat kan! Gemeente Nunspeet biedt volop ruimte om samen met u te kijken naar de mogelijkheden om uw droomhuis met een groep te realiseren. Wilt u als groep een woonproject realiseren dan is er sprake van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap ofwel CPO.

Bel de gemeente: (0341) 25 99 11

Vooraankondiging: CPO-woningen in plan Molenbeek

Op het perceel achter het appartementengebouw met supermarkt dat in aanbouw is, is ruimte voor een zogenoemde kwadrantwoning; een woning die bestaat uit vier zelfstandige wooneenheden. Ook deze woning kan volgens het principe CPO-project gerealiseerd worden ondanks dat het niet onder het standaard CPO-beleid van de gemeente valt (minimaal zes CPO-woningen). Voordat een omgevingsvergunning afgegeven kan worden voor deze kwadrantwoning moet nog een planologische procedure worden doorlopen. Dit vindt plaats via een zogenaamd 'uitwerkingsplan'. Nadat dit uitwerkingsplan is vastgesteld, kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd en vervolgens de kwadrantwoning worden ontwikkeld.

Geïnteresseerd?

De gemeente Nunspeet vraagt belangstellenden zich nu al te oriënteren of en met wie zij een mogelijke CPO-groep willen vormen. Het gaat nu dus nog niet om het aanmelden bij de gemeente als CPO-groep. Naar verwachting is dit mogelijk voor de kwadrantwoning op Molenbeek vanaf het tweede kwartaal 2023. Wanneer en op welke manier dit kan, wordt bekendgemaakt op de gemeentepagina's in deze krant. Meer informatie over CPO en de voorwaarden die de gemeente hieraan verbindt, vindt u op op deze pagina. Ook kunt u contact opnemen met mevrouw A. Herskamp via (0341) 25 99 11.

Wat u moet weten

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap wil eigenlijk niets anders zeggen dan dat u samen met een groepje mensen in een vereniging een woonproject gaat realiseren. De voordelen van CPO zijn dat u zelf uw woning kunt ontwikkelen en zoveel mogelijk uw eigen wensen kunt realiseren. Omdat er geen winstdoelstelling is, krijgt u ook waar voor uw geld. Een nadeel is dat er veel tijd in gaat zitten, maar daar krijgt u ook veel voor terug.

Aanvragen

Als u meer informatie wilt of plannen heeft om samen met een groep eigen woningen te ontwikkelen, is de eerste stap dat u contact opneemt met de gemeente via e-mail: kavels@nunspeet.nl, of per telefoon: (0341) 25 99 11. Er wordt dan samen met u gekeken wat de mogelijkheden zijn en welke stappen u moet zetten om tot een CPO-project te komen.

Grondkosten

Als de gemeente bouwgrond te koop heeft voor een CPO-project zijn de normale grondkosten van toepassing. Als het gaat om particuliere grond, is het een kwestie van onderhandeling tussen de CPO-vereniging en de grondeigenaar.

Subsidieregeling

De subsidieregeling houdt, kort gezegd, in dat de gemeente 50% van de kosten van een externe, deskundige (proces/bouw)begeleider vergoedt tot een maximum van € 15.000,-. Ook kan de vereniging een renteloze lening van € 15.000,- krijgen voor een termijn van een jaar. De gemeente subsidieert maximaal twee verenigingen per kalenderjaar.

De provincie Gelderland stimuleert CPO soms ook met een eigen subsidieregeling. Dubbele subsidiëring is niet mogelijk.

Meer informatie

Meer informatie in de Gemeentelijke beleidsnota CPO (pdf, 93.90 KB) en de Deelverordening subsidie Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (te vinden op overheid.nl) of neem contact op met de gemeente.

Contact