Subsidieregeling Erfbeplanting Buitengebied

Een bijdrage leveren aan het verbeteren van het landschap? Vraag de subsidieregeling Erfbeplanting aan!

De gemeente Nunspeet heeft een groot buitengebied. Dit prachtige buitengebied is rijk aan bos en heide, fraaie boerderijen, houtwallen en een uitgestrekt open weide(vogel)gebied. Deze landschappelijke waarden vormen voor veel inwoners van de gemeente de dagelijkse leefomgeving, maar ook recreanten fietsen en wandelen er graag. Dat maakt het buitengebied voor onze gemeente erg belangrijk. 
Door middel van de subsidieregeling Erfbeplanting Buitengebied biedt de gemeente Nunspeet ondersteuning aan bewoners van het buitengebied door middel van subsidie op de aankoop van streekeigen beplanting. Een belangrijke voorwaarde is dat het erf zichtbaar moet zijn vanaf de openbare weg of fietspad of vanuit toegankelijk landschap. Daarnaast moet de aanplant ten minste tien jaar in stand gehouden worden en juist worden beheerd. 

Accordion item is ingeklapt

Erfbeplanting is het geheel van bomen, struiken en andere natuurlijke elementen op een perceel. Erfbeplanting kan bijvoorbeeld bestaan uit vrijstaande bomen, laanbomen, houtsingels, kleine bosjes en heggen.

Accordion item is ingeklapt

De aanleg van erfbeplanting met inheemse soorten in het buitengebied levert een bijdrage aan de verbetering van het landschap, de natuur, biodiversiteit en de cultuurhistorie:

 • Erfbeplanting zorgt voor verfraaiing en vergroening van het buitengebied en draagt bij aan biodiversiteit.
 • Door een juiste beplantingskeuze wordt het erf beter in het omliggende landschap ingepast; passend bij het karakter van de streek.
 • Erfbeplanting is ecologisch waardevol voor allerlei soorten vogels, vlinders en andere kleine dieren.
 • Erfbeplanting kan ook de verspreiding van fijnstof verminderen, afhankelijk van de gebruikte soorten en omstandigheden.

Goed voor mens en dier

Daarnaast kan erfbeplanting mens, dier en gebouwen tegen weersinvloeden beschermen en onder andere zorgen voor schaduw.
Door het erf met beplanting fysiek in te delen in plaats van met gaas of prikkeldraad, verfraait u het erf en ontstaat er een prettigere leefomgeving die ook beschutting geeft en privacy biedt voor mens en dier.

Accordion item is ingeklapt
 • Het doel van de subsidieregeling is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van het landschap, de natuur, biodiversiteit en de cultuurhistorie. 
 • De subsidieregeling Erfbeplanting Nunspeet is alleen beschikbaar voor bewoners van een erf in het buitengebied van Nunspeet, Elspeet, Vierhouten en Hulshorst. Oftewel buiten de bebouwde komgrens Nunspeet volgens de wegenverkeerswet 1994.
 • De voor subsidie in aanmerking komende erfbeplanting moet opgenomen zijn in de Lijst Erfbeplanting Nunspeet 2024 (pdf, 46.43 KB).
 • Het te beplanten erf moet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of openbaar fietspad of vanuit het toegankelijke landschap: de beplanting moet dus niet alleen zichtbaar zijn op het erf. Voeg bij voorkeur een situatieschets toe bij de indiening van uw aanvraag. 
 • De aanplant en ondergrond (wortelzone) van de erfbeplanting moet niet worden beschadigd of aangetast door het weiden van en vraat door vee, het bevestigen van rasterdraden aan bomen of struiken, de opslag van stoffen, voorwerpen of producten, het afgraven van grond nabij de beplanting, het oprichten, plaatsen of aanbrengen van bouwwerken in de nabijheid van de aanplant, chemische onkruidbestrijding, het stoken van vuur en/of door een andere opzettelijke of te voorkomen oorzaak. 
 • De aanplant van de erfbeplanting moet ten minste tien jaar in stand worden gehouden en door de eigenaar of gebruiker op een goede manier worden beheerd zodat de beplanting in vitale conditie verkeert. Er zal hierop worden gecontroleerd. De subsidie kan worden teruggevorderd als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan. 
 • De subsidie voor erfbeplanting wordt maximaal één maal per vijf jaar verleend voor hetzelfde erf. 
 • De subsidie voor de erfbeplanting wordt verleend voor de aanschaf van plantmateriaal, de boompalen, de watergeef-voorziening en de boomband.
 • De subsidie voor aanplant van de erfbeplanting bedraagt maximaal 50% van de gemaakte materiaalkosten, conform een bijgevoegde van te voren ingediende en goedgekeurde offerte en met een maximum van € 750,00. 
Accordion item is ingeklapt

U kunt de subsidie Erfbeplanting Buitengebied gemeente Nunspeet aanvragen door het aanmeldformulier in te vullen. 

Let op: voor het beplanten met houtopstanden binnen agrarische bestemmingen is in enkele gevallen een omgevingsvergunning vereist. U bent er zelf verantwoordelijk voor om voor eventuele vergunningen te zorgen. Als u dicht langs de eigendomsgrens wilt planten, moet u ook voor toestemming van uw buren zorgen. 

Na beoordeling van de door u aangevraagde situatie ontvangt u een e-mail met uitleg over de verdere procedure. 

Subsidie aanvragen

Accordion item is ingeklapt

Heeft u vragen over de subsidie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of via e-mail: gemeente@nunspeet.nl 


Contact