Rekenkamer

Per 1 januari 2024 heeft de gemeente Nunspeet een onafhankelijke rekenkamer. Tot 1 januari 2024 had de gemeente een rekenkamercommissie, maar door de Wet versterking decentrale rekenkamers mag een rekenkamercommissie niet meer. Daarom heeft de raad besloten tot het instellen van een gemeentelijke rekenkamer Nunspeet.

De inrichting van de rekenkamer is vastgelegd in de Verordening gemeentelijke rekenkamer Nunspeet

Regionale samenwerking

Voor de uitvoering van rekenkameronderzoeken werkt de gemeente Nunspeet samen met de gemeenten Elburg, Hattem, Oldebroek en Putten. Zij maken gebruik van dezelfde rekenkamer.

Wat doet de rekenkamer?

De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad door gevraagd en ongevraagd onderzoek uit te voeren. Het advies aan de gemeenteraad is zonder politiek oordeel.
De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid van het gemeentelijke beleid en de doelmatigheid en rechtmatigheid van de voorbereiding en uitvoering daarvan.
De rekenkamer wil laten zien wat er gebeurt met de gemeentelijke beleidsvoornemens:

 • Haalt de gemeente de afgesproken doelen?
 • Doet de gemeente dat binnen het afgesproken budget?
 • Voldoet het beleid aan de wettelijke kaders en regelgeving?

De rekenkamer wil de gemeentelijke organisatie handvatten bieden om te komen tot een efficiëntere en effectievere werkwijze. De rekenkamer draagt bij aan:

 • De kwaliteit van het lokale bestuur;
 • De transparantie van gemeentelijk handelen
 • De verwerking van de publieke verantwoording daarover.

Samenstelling

De rekenkamer Nunspeet heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamer bestaat uit een voorzitter en 2 leden. De gemeenteraad benoemt de voorzitter en leden voor een periode van zes jaar. Ze kunnen eenmaal worden herbenoemd voor opnieuw zes jaar.

De rekenkamer bestaat uit:

Peter Niemeijer (voorzitter)

Overige functies:

 • Concerncontroller gemeente Almere

LinkedIn-profiel

Michel Bergshoef (lid)

Overige functies:

 • Coördinerend bestuursadviseur bij Belastingdienst
 • Lid Rekenkamer gemeente Ede
 • Directeur/eigenaar van "Bergshoef BMA"

LinkedIn-profiel

De griffier is ambtelijk secretaris van de rekenkame

Lid: vacant


Accordion item is ingeklapt

De rekenkamer bepaalt zelf de werkwijze en aanpak van onderzoeken. Hiervoor wordt een Reglement van Orde en een Onderzoeksprotocol vastgesteld.

Onderzoeken zijn gewoonlijk evaluaties van beleid: ze kijken terug in de tijd om te leren voor de toekomst. De rekenkamer onderzoekt doorgaans geen incidenten, maar evalueert beleid over een langere periode.
Onderzoek kan betrekking hebben op alle gemeentelijke beleidsterreinen en op de bedrijfsvoering van de gemeente. De rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen worden onderzocht. De gemeenteraad kan hiervoor suggesties aandragen bij de secretaris van de rekenkamer via griffie@nunspeet.nl. De rekenkamer beoordeelt of binnengekomen suggesties geschikt zijn voor een rekenkameronderzoek. Als dat het geval is, worden de suggesties betrokken bij het opstellen van het onderzoeksprogramma. Per jaar kan de rekenkamer 1 à 2 onderzoeken uitvoeren.

Jaarverslag

De werkzaamheden van de rekenkamer worden ieder jaar vastgesteld in een jaarverslag.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het werk van de rekenkamer?

 • Bekijk dan de animatie van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers (NVRR).
 • Of neem contact op met de griffier (ambtelijk secretaris) via griffie@nunspeet.nl of telefoonnummer (0341) 25 93 62.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)