Rekenkamercommissie

Onderzoek beleid

De rekenkamercommissie controleert of het beleid van de gemeente goed werkt en of het geld daarvoor goed is besteed. De commissie ondersteunt de gemeenteraad bij haar controlerende taak. Zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en de rechtmatigheid van het beleid van de gemeente Nunspeet:

  • Doeltreffendheid: heeft de gemeente haar beleidsdoelen bereikt? Heeft het beleid het gewenste effect gehad?
  • Doelmatigheid: heeft de gemeente het geld goed besteed? Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?
  • Rechtmatigheid: heeft de gemeente zich aan bepaalde regels en besluiten gehouden?

Onderzoeksrapporten Rekenkamercommissie

Onafhankelijk

De rekenkamercommissie is onafhankelijk van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De commissie bepaalt zelf wat zij onderzoekt. Ook neemt zij in haar adviezen geen standpunt in maar geeft zij mogelijkheden voor oplossingen aan.

Samenstelling rekenkamercommissie

De Nunspeetse rekenkamercommissie bestaat uit een externe voorzitter, twee externe leden en een ambtelijk secretaris:

  • De heer H.W.P. Niemeijer (voorzitter)
  • De heer M.J. Tamse (lid)
  • De heer drs. M.M. Bergshoef (lid)
  • De heer J.L. van den Broek (ambtelijk secretaris) en de heer P.N. Kokkes (plaatsvervangend secretaris)

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris de heer Van den Broek via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of e-mail j.l.van.den.broek@nunspeet.nl, of de plaatsvervangend secretaris de heer Kokkes via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of e-mail p.n.kokkes@nunspeet.nl

Jaarverslag en jaarplan

De werkzaamheden van de rekenkamercommissie van de gemeente Nunspeet worden ieder jaar vastgelegd in een jaarverslag en een onderzoeksplan.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact