Bouw en verbouwing welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Nunspeet. In de welstandsnota kunt u zien wat voor uw plannen van toepassing is.

Wat u moet weten

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de dorpsbouwmeester. De dorpsbouwmeester beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Kaart toetsniveau Welstand (pdf, 530.97 KB)

Kaart deelgebieden Welstand (pdf, 555.73 KB)

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:

  • de eigenschappen van de bestaande bebouwing;
  • de openbare ruimte;
  • het landschap;
  • de stedenbouwkundige situatie;
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaal en kleur;
  • samenhang in het bouwwerk.

Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een vooroverleg bouwen aan.

Meenemen

In het geval van een vooroverleg met de Dorpsbouwmeester neemt u het volgende mee naar de afspraak:

  • een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten, plattegronden; bestaand en nieuw op schaal 1:100);
  • een situatieschets;
  • foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Kosten

Er is een vast bedrag per aanvraag van € 85,–. Indien het een monument betreft dan wordt dit bedrag verhoogd met € 123,–. De percentages van de verhoging voor het bouwen staan vermeld in de tarieventabel van de legesverordening 2023.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact