Omgevingsvergunning

Bent u van plan om te bouwen, verbouwen, uitbreiden, slopen, inrit aan te leggen, bomen te kappen, zonnepanelen te plaatsen of iets te veranderen in uw woonomgeving? Plaatst u tijdelijk een tent of bouwwerk? U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig (doe de vergunningcheck). U vraagt alle vergunningen of ontheffingen voor uw werkzaamheden in één keer aan en krijgt ook maar één vergunning.

Let op: een rioolaansluitvergunning moet u wel apart aanvragen.

Wat u moet weten

Vergunningcheck

U hoeft niet altijd een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u dit controleren. U ziet dan wat u moet doen in de meest voorkomende situaties zoals het bouwen van een garage, het uitbreiden van een woning of het kappen van een boom. De vergunningcheck wijst uit of u:

 • een omgevingsvergunning nodig hebt;
 • een melding moet doen;
 • geen omgevingsvergunning nodig hebt of melding hoeft te doen (vergunningvrij).

Wat valt onder een omgevingsvergunning:

 • Bouwen/verbouwen Omgevingsplan
 • Bouwen/verbouwen Technisch
 • Kap
 • Uitweg aanleggen/veranderen
 • Monumenten
 • Afwijken van Omgevingsplan
 • Milieu
 • Reclame op of aan een gebouw
 • Huisvesten van groepen mensen in een gebouw of op een terrein

Overleg

Hebt u moeite met het aanvragen via het Omgevingsloket? Of twijfelt u bijvoorbeeld aan de haalbaarheid van uw plannen? Dan is het verstandig eerst met ons te overleggen. Dit is geheel vrijblijvend. U kunt telefonisch met ons overleggen of een afspraak maken: (0341) 25 99 11.

Vooroverleg bouwplan

Voordat u een omgevingsvergunning voor het bouwen aanvraagt is het mogelijk om vooraf een vooroverleg in te dienen. Bij het vooroverleg wordt aan de hand van de ingediende gegevens beoordeeld of het bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het Omgevingsplan. Er zitten kosten verbonden aan het vooroverleg. Wanneer u binnen zes maanden na het vooroverleg een definitieve aanvraag omgevingsvergunning indient, worden deze kosten weer in mindering gebracht op de kosten voor de vergunning.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning variëren. Naast een startbedrag kunnen er afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren ook extra kosten in rekening gebracht worden. Bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden is dat afhankelijk van de bouwkosten. Ook als afgeweken moet worden van het omgevingsplan of een welstandsadvies noodzakelijk is, kost dit extra. 

Lees meer over de kosten van een omgevingsvergunning in de verordening op de heffing en de invordering van leges (te vinden op officielebekendmakingen.nl).

De Wet kwaliteitsborging (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) is per 1 januari 2024 in werking getreden. De wet zorgt voor verbetering van de bouwkwaliteit en bouwtoezicht tijdens de bouw van uw bouwwerk. Dit gebeurt onder toezicht van de kwaliteitsborgers. De wet zorgt voor uitbreiding van de aansprakelijkheid van aannemers omtrent de opdrachtgever. De Wkb start met eenvoudige bouwprojecten. Naarmate de wet vordert volgen de complexe bouwprojecten.

Accordion item is ingeklapt

Het doel van de Wkb is het verbeteren van de bouwkwaliteit en de positie van de burger. Kwaliteitsverbetering wordt gestimuleerd.

De gemeente Nunspeet toetst uw bouwplan onder anderen aan het omgevingsplan, aan de welstand en aan de veiligheid.

Het bouwplan wordt vooraf getoetst op hoe u het bouwwerk in de praktijk bouwt. Met de Wkb heeft een deel van de bouwwerken vrijstelling van bouwtechnische toetsing. De overige categorieën van de bouwwerken moeten voldoen aan het nieuwe stelsel. In het vooraf op te stellen borgingsplan wordt vastgelegd op welke wijze het bouwproces loopt en hoe de toetsing plaatsvindt.

De kwaliteitsborger toetst het bouwwerk zodat deze voldoet aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De kwaliteitsborger geeft bij oplevering van het bouwwerk een verklaring af waaruit blijkt het bouwwerk aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet. Deze verklaring verstrekt de kwaliteitsborger aan de gemeente Nunspeet.

Voor het bouwen van een bouwwerk heeft u over het algemeen een omgevingsvergunning nodig. Zodra de gemeente Nunspeet u een omgevingsvergunning verleent voor het bouwen van een bouwwerk, bent u verplicht om een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen. De kwaliteitsborger geeft bij de oplevering van het bouwwerk de eerder genoemde verklaring. Dit is een voorwaarde om het bouwwerk in gebruik te mogen nemen.

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) controleert op het functioneren van de kwaliteitsborger tijdens het bouwproces

Accordion item is ingeklapt

De gemeente Nunspeet blijft het bevoegd gezag. Daarmee blijft de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op onder andere de omgevingskwaliteit, de bestaande bebouwing en de omgevingsveiligheid. Dat betekent ook dat de vergunninghouder inhoudelijk verantwoording moet afleggen aan de gemeente. De vergunninghouder doet dit door middel van een borgingsplan en een verklaring van de borger.

De gemeente Nunspeet zal het borgingsplan waarnemen en beoordelen. Voor zover dat nodig is, kan de gemeente ook ingrijpen en het borgingsplan de juiste richting geven. Mocht het borgingsplan een reden geven om handhavend op te treden door de gemeente, dan kan de gemeente een stop op de bouw aan de vergunninghouder opleggen.

Accordion item is ingeklapt

De Wkb is gelijk in werking getreden met de Omgevingswet. Daarbij is het niet alleen dat de bouwopgave een onderdeel zal zijn van de omgevingsvisie en het omgevingsplan, maar de werkprocessen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet van de Omgevingswet ook moeten aansluiten op de Wkb.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact