Vergoeding planschade

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En paste deze bouw eerst niet in het omgevingsplan en nu wel door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade als:

  • u eigenaar bent van de woning of bedrijfsgebouw;
  • de schade wordt veroorzaakt door een ruimtelijk plan, zoals een omgevingsplan of een uitzondering op een omgevingsplan via een omgevingsvergunning;
  • de schade niet kon worden voorzien, voorkomen of beperkt;
  • u de tegemoetkoming aanvraagt binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is geworden;
  • u niet op een andere manier al een tegemoetkoming of compensatie voor de schade heeft ontvangen.

Aanvragen

Vul digitaal het aanvraagformulier in (bovenaan deze pagina), of stuur uw ondertekende formulier planschade (pdf, 74.23 KB) volledig ingevuld en ondertekend met bijbehorende bijlagen per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag. De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten. De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief. Tegen het conceptadvies kunt u binnen 4 weken een zienswijze indienen. De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

De kosten voor het indienen van de aanvraag bedraagt € 360,–.

De kosten krijgt u terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact