Vergoeding planschade

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En paste deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan en nu wel door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente.

Planschadeformulier (pdf, 74.23 KB)

Wat u moet weten

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in planschade als:

  • U eigenaar bent van de woning of bedrijfsgebouw
  • De schade wordt veroorzaakt door een ruimtelijk plan, zoals een bestemmingsplan of een uitzondering op een bestemmingsplan via een omgevingsvergunning
  • De schade niet kon worden voorzien, voorkomen of beperkt
  • U de tegemoetkoming aanvraagt binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan onherroepelijk is geworden
  • U niet op een andere manier al een tegemoetkoming of compensatie voor de schade heeft ontvangen

Aanvragen

U stuurt uw volledig ingevulde en ondertekende formulier planschade (pdf, 74.23 KB) per post naar:

Gemeente Nunspeet
Postbus 79
8070 AB Nunspeet

Wat gebeurt er met uw aanvraag

Een onafhankelijke planschadecommissie behandelt uw aanvraag. De commissie nodigt u uit om uw aanvraag toe te lichten. De commissie beoordeelt uw aanvraag en stelt een conceptadvies op. U krijgt hierover een brief. Tegen het conceptadvies kunt u binnen 4 weken een zienswijze indienen. De commissie stelt een definitief advies op aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit, en houdt hierbij rekening met het advies. U krijgt een brief met het besluit.

Niet eens met besluit

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw aanvraag? Dan kunt u bezwaar indienen.

Kosten

De kosten zijn € 300,-.

De kosten krijgt u terug als de gemeente u een vergoeding voor planschade heeft toegekend.

Contact