Overlijden

Als een dierbare komt te overlijden, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Een moeilijke en emotionele rouwperiode breekt aan. Middenin het verdriet en het gemis moeten niet alleen praktische zaken geregeld worden, ook moet er een waardig afscheid komen. Een begrafenisondernemer of uitvaartverzorger kan u hierbij helpen. Op deze pagina zetten we een en ander op een rijtje over overlijden, begraven en begraafplaatsen in Nunspeet.

Accordion item is ingeklapt

Als uitvaartondernemer kunt u online aangifte doen van overlijden. Doet u voor de eerste keer online aangifte in de gemeente Nunspeet? Neem dan telefonisch contact met ons op via (0341) 2599 11. Dan zetten wij uw gegevens in ons systeem.

 • U betaalt het uittreksel burgerlijke stand via iDeal
 • U ontvangt toestemming tot begraven of cremeren per e-mail
 • De originele toestemming en het uittreksel van de akte van overlijden ontvangt u hierna ook per post
 • Stuur de A-verklaring en B-verklaring voor het CBS op naar de gemeente Nunspeet
 • Kunt of wilt u geen online aangifte doen, gebruik dan dit formulier: aangifteformulier overlijden gemeente Nunspeet (pdf, 140.90 KB)
 • Bij elke uitvaart moet een nieuwe rechthebbende worden toegewezen, gebruik hiervoor dit formulier: toewijzen nieuwe rechthebbende overlijden/begraven (pdf, 142.90 KB)

Let op: voor de online aangifte heeft u eHerkenning nodig (minimaal niveau 2+). Dit vraagt u aan via eherkenning.nl.

Accordion item is ingeklapt

De dood moet altijd worden vastgesteld door een arts. Als iemand is overleden, neemt u daarom als eerste contact op met de huisarts of, als die niet te bereiken is, de huisartsenpost. De arts zal een verklaring van overlijden opstellen. Als iemand in het ziekenhuis is overleden, stelt de behandelend arts deze verklaring op.

Bij het doen van aangifte van overlijden komt veel kijken. Daarom wordt dit in bijna alle situaties door de uitvaartondernemer gedaan. Wilt u toch zelf aangifte doen neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Overlijden in het buitenland

Het melden van overlijden van een inwoner van Nunspeet in het buitenland doet u bij de gemeente. Lees meer over overlijden in het buitenland op Nederlandwereldwijd.nl.

Begrafenis of crematie uitstellen of vervroegen

In bepaalde gevallen is het mogelijk een uitvaart uit te stellen of te vervroegen.

 • Bij begraven of cremeren na zes werkdagen hebt u toestemming nodig van de burgemeester.
 • Wilt u de overledene eerder dan 36 uur na overlijden begraven of cremeren? Dan hebt u toestemming nodig van de officier van justitie en de burgemeester.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Nunspeet via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Overlijdensakte opvragen

De volgende personen mogen (zonder machtiging) de overlijdensakte opvragen:

 • Ou­ders;
 • Kin­de­ren;
 • Part­ner, als de persoon met de overledene ge­trouwd was of een ge­re­gi­streerd part­ner­schap had.

Bent u een broer of zus of iemand met een ander soort relatie met de overledene? Dan kunt u de overlijdensakte alleen aanvragen met een machtiging (pdf, 136.26 KB). De machtiging kan worden afgegeven door:

 • De ou­ders;
 • De kin­de­ren;
 • De echt­ge­noot, echt­ge­no­te of ge­re­gi­streerd part­ner van de over­le­de­ne.
Erfgenaam

Wanneer u erfgenaam bent kunt u de overlijdensakte opvragen (zonder machtiging).

Overlijden vóór 1995

Als iemand vóór 1995 is overleden, mag iedereen een volledig afschrift opvragen van de overlijdensakte. De aanvrager moet dan wel de datum van het overlijden weten en de volledige naam van de overledene.

Ballonnen

Het oplaten van ballonnen als onderdeel van een uitvaart is in de gemeente Nunspeet niet toegestaan.

Lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap

Wie zijn lichaam ter beschikking stelt van de wetenschap, schenkt het na overlijden aan het anatomisch instituut (ofwel medische faculteit) van een universiteit. Het lichaam wordt dan gebruikt voor onderwijs en onderzoek. Studenten leren zo over de bouw van het menselijk lichaam. Daarnaast gebruiken medisch specialisten lichamen bij het ontwikkelen van nieuwe operatietechnieken.

Als de overledene zijn of haar lichaam ter beschikking heeft gesteld aan de wetenschap, is hiervoor een codicil/wilsbeschikking van de overledene nodig en het verzoek aan de burgemeester tot afgifte van het verlof tot ontleding. Die toestemming mag u binnen drie dagen verwachten.

Mensen die kiezen voor begraven of cremeren, kunnen invulling geven aan een eigen afscheidsceremonie in aanwezigheid van de overledene. Het is belangrijk te weten dat die mogelijkheid er niet is bij terbeschikkingstelling.

Het lichaam van de overleden lichaamsdonor wordt na zijn of haar overlijden gebalsemd en geprepareerd. Het wordt dus niet teruggegeven aan de nabestaanden. Na het overlijden wordt het lichaam direct, door een uitvaartondernemer, naar het anatomische instituut gebracht. Er is dus geen afscheidsplechtigheid of uitvaart.

Het is niet zo dat terbeschikkingstelling altijd plaatsvindt. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand in het buitenland overleden is of als aanbod van overledenen te groot is. Dan moeten de nabestaanden alsnog een begrafenis of crematie organiseren.

Overigens is het ter beschikking stellen van een lichaam iets heel anders dan orgaan- of weefseldonor worden. Een donor geeft (doneert) gezonde organen en/of weefsels. De gezonde organen en weefsels gaan naar patiënten die de organen of weefsels dringend nodig hebben.

Meer weten over ter beschikking stellen of orgaan- of weefseldonor worden? Meer informatie en antwoorden op de meest gestelde vragen hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid over orgaandonatie.

Meer informatie over het ter beschikking stellen van uw lichaam aan de wetenschap

Uw huisarts kan u hierover ook meer vertellen.

Wie breng ik op de hoogte van een sterfgeval?

Met het versturen van rouwkaarten wordt een sterfgeval bekendgemaakt. Ook door rouwadvertenties te plaatsen in dag- en huis-aan-huisbladen gebeurt dit. Hiermee bereikt u wel personen, maar ook instanties moeten weten van het overlijden.

Na aangifte van overlijden bij de gemeente krijgt een aantal instanties automatisch bericht van het overlijden, zoals de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst en het UWV. Op de website wiekrijgtmijngegevens.nl is een globaal overzicht te vinden van instanties waaraan gegevens worden verstrekt.

Daarnaast moeten ook andere instanties bericht van overlijden krijgen, zoals:

 • de werkgever van de overledene of de instelling waarvan de overledene een uitkering of pensioen ontving;
 • de hypotheekbank of verhuurder;
 • de ziektekostenverzekeraar;
 • nutsbedrijven;
 • de bankinstellingen waar overledene zijn bankzaken regelde;
 • verzekeringsmaatschappijen;
 • verenigingen en kerk;
 • abonnementen, lidmaatschappen, klantenkaarten.
 • Denk ook aan de auto: als de auto op naam van de overledene staat, moet het kentekenbewijs binnen vijf weken worden overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar.
 • Wanneer de overledene alleen woonde, kan via PostNL de post drie maanden doorgestuurd worden naar elk gewenst adres in Nederland. Toezending van geadresseerde reclame is te beperken door de gegevens van de overledene kosteloos te laten opnemen in het Nationaal Overledenenregister via nationaaloverledenenregister.nl.
 • U moet een paspoort of identiteitskaart van een overledene inleveren. Dit doet u bij team Publiek van de gemeente. Dit doet u als u het niet meer nodig heeft om zaken te regelen waarvoor identificatieplicht geldt, zoals het opheffen van rekeningen. U krijgt geen oproep om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.
 • Heeft de overledene Koninklijke of Pauselijke onderscheidingen? Die moeten teruggestuurd worden naar de Kanselarij der Nederlandse Orden. Een onderscheidingsteken is eigendom van de staat. Het gaat niet van rechtswege naar de erfgenamen. Het is wel mogelijk een onderscheidingsteken, tegen betaling van een waarborgsom, voor onbepaalde tijd in bruikleen te behouden.
 • Thuiszorg en andere medische afspraken moeten soms schriftelijk worden afgezegd. Informeer bij de desbetreffende instanties en praktijken of dit nodig is.

Accordion item is ingeklapt

Als uw kindje levenloos geboren is of kort heeft geleefd, is dat een ingrijpende en verdrietige gebeurtenis. Het is een verlies waarop je je bijna niet kunt voorbereiden. Er komt in een korte tijd heel veel op je af. Wat moet je beslissen? Wat moet je regelen? Wat kun je verwachten? Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen.

Voor de begrafenis of crematie doet u aangifte van overlijden in de gemeente waar uw kindje is geboren. De gemeente maakt ‘een akte van geboorte (levenloos)’ op. Hoe lang de zwangerschap duurde, maakt niet uit voor het opmaken van deze akte. De akte komt inhoudelijk overeen met een geboorteakte en wordt opgenomen in het overlijdensregister.

De akte van geboorte (levenloos) is een officiële erkenning dat uw kindje ter wereld is gekomen. Deze geldt als officieel bewijs.

Achternaam kiezen voor levenloos geboren kind

Als er geen andere kinderen zijn dan mag u als ouders de achternaam van uw kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of de moeder zijn.

Uw kindje is kort na de geboorte overleden

Is uw kind in dezelfde gemeente geboren en overleden? Dan doet u daar de aangifte van overlijden. Is uw kind in een andere gemeente overleden? Dan doet u de aangifte van overlijden in die plaats.

Wie mag de aangifte doen?

 • een van de ouders;
 • een uitvaartondernemer;
 • iemand die bij de geboorte aanwezig was, bijvoorbeeld een vriend of familielid;
 • medewerkers van het ziekenhuis.

Aangifte doen

U maakt (online) een afspraak voor overlijdensaangifte. Aangifte doen kost niets.

Wat neemt u mee naar de afspraak?

 • geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet;
 • verklaring van overlijden, afgegeven door de behandelend arts;
 • B-envelop (bestemd voor het Centraal Bureau voor de Statistiek) met daarin gegevens van de arts over het overlijden van uw kind (meestal wordt die digitaal rechtstreeks door de arts naar CBS gezonden);
 • eventueel een ingevuld aangifteformulier bij een levenloze geboorte;
 • een ingevuld verzoek, als u als ouder(s) registratie wilt van uw levenloos geboren kind bij uw persoonsgegevens in de BRP.

Toestemming (verlof) voor begraven of cremeren

Om uw kindje te kunnen begraven of cremeren, hebt u toestemming (verlof) van de gemeente nodig. Dit verlof krijgt u direct bij de aangifte van overlijden van uw kind.

U hebt geen verlof/toestemming nodig als de zwangerschap korter dan 24 weken was en uw kindje niet of minder dan 24 uur geleefd heeft.

Als u uw kindje op de gedenkplek voor vroeggeborenen wilt laten begraven, vragen wij u om een verklaring van een arts te overleggen waaruit de geboorte blijkt.

Ouders die dat wensen, kunnen de naam van hun levenloos geboren kindje laten registreren bij de persoonsgegevens van henzelf zoals die in de Basisregistratie Personen (BRP) voorkomen.

Accordion item is ingeklapt

Als een dierbare is overleden en een uitvaart geregeld moet worden, komt er veel op je af. Niet alleen moeten veel beslissingen genomen worden, ook kan de vele informatie je doen duizelen. Daarbij heb je te maken met diverse regelgeving rond begraven en begrafenis.

Een uitvaartondernemer kan u veel werk uit handen nemen. Hij of zij kan u ook veel vertellen over het begraven in Nunspeet. Op Rijksoverheid.nl kunt u zien wat u moet regelen met de overheid en bij welke instantie u moet zijn als uw partner, ouder of kind overlijdt.

De Nunspeetse begraafplaatsen

De gemeente Nunspeet heeft vier begraafplaatsen. In Elspeet is sinds 2019 een natuurbegraafplaats. Deze is niet in beheer van de gemeente Nunspeet.

 • Begraafplaats Nunspeet-West, Van Oordtstraat 110
 • Begraafplaats Nunspeet-Oost, Eperweg 51
 • Begraafplaats Nunspeet, Eperweg 22
 • Begraafplaats Elspeet, Uddelerweg 72

Begraafplaats Eperweg is monumentaal en niet meer in gebruik.

De gemeente Nunspeet heeft een aantal openbare toiletten op de begraafplaats in Nunspeet-West. Deze kunnen tussen zonsopgang en zonsondergang gebruikt worden.

Plattegronden begraafplaatsen (pdf, 4.43 MB)

Nunspeet heeft geen crematorium. Voor een crematie kunt u onder meer terecht in Leusden, Ugchelen, Lelystad en Zwolle.

Openingstijden

Voor het begraven op de begraafplaatsen en het bijzetten van urnen hanteren wij op werkdagen de tijdstippen 11.30 en 14.30 uur. Op zaterdag hanteren wij een eerste tijdstip om 11.30 uur. Op zaterdag kan alleen om 14.30 uur begraven worden als het tijdstip van 11.30 uur vol is. Op zondagen en erkende feestdagen wordt niet begraven.

De begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet zijn van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk. Het is niet toegestaan op de begraafplaatsen te fietsen. U mag met uw hond de begraafplaats bezoeken, mits u het dier hebt aangelijnd. Behalve de aanlijnplicht geldt ook een opruimplicht.

Het oplaten van ballonnen rond een begrafenisplechtigheid is in de gemeente Nunspeet niet toegestaan.

Meer informatie

Algemene informatie over begraafplaatsen is te vinden op de website begraafplaats.nl.

Accordion item is ingeklapt

In Nederland kennen we volgens de Wet op de lijkbezorging twee soorten graven:

 1. particuliere graven (ook wel koopgraven, familiegraven, eigen graven genoemd).
 2. algemene graven (ook wel huurgraven genoemd).

Elk soort graf kan weer meerdere verschijningsvormen (typen) hebben.

Belangrijk om te weten is dat in de wet niet wordt gesproken over een eigen of familiegraf, maar over het 'uitsluitend recht op een graf'.

Uitsluitend recht wil zeggen: de partij aan wie uitsluitend recht wordt verleend is exclusief bevoegd om het werk, de levering of de dienst uit te voeren. Hier betekent het dat de rechthebbende het recht heeft om, binnen de regels van de gemeente Nunspeet, te beslissen welke overledene(n) in het graf komt/komen.

De rechthebbende van het graf heeft juridisch gezien het alleenbeslissingsrecht. Hij of zij bepaalt wie erin mag/mogen worden begraven en wat verder mag en kan gebeuren met het graf, zolang men zich maar houdt aan de wet- en de regelgeving die door de wetgever en eigenaar van de begraafplaats is opgesteld.

Particulier graf

Een particulier graf wordt ook wel eigen graf of familiegraf genoemd. Wettelijk gezien wordt echter gesproken over het ‘uitsluitend recht op een graf’. Het uitsluitend recht op een graf kan worden aangevraagd bij een gemeentelijke begraafplaats en bij bijzondere begraafplaatsen (die bijvoorbeeld van een kerk of stichting zijn).

De gemeente of de begraafplaats blijft dus de eigenaar van het graf maar de rechthebbende heeft het recht om, binnen de regels van de gemeente Nunspeet, te beslissen wie in het graf begraven mag/mogen worden. Als de rechthebbende zelf komt te overlijden, kunnen nabestaanden de gemeente verzoeken om het graf op naam van een van hen te zetten.

Een particulier graf is een graf dat voor een bepaalde tijd wel op naam van een van de nabestaanden (familieleden) van de begraven persoon gezet wordt. De persoon die de grafrechten krijgt, bepaalt dus ook wie er in het graf begraven mag/mogen worden.

Een particulier graf wordt in Nunspeet voor onbepaalde tijd uitgegeven en loopt door zolang er een rechthebbende is.

Wie zijn eerste-, tweede- en derdegraads familieleden?
 • Eerstegraads familieleden: partner, ouders, schoonouders, kinderen, schoonzoons, schoondochters.
 • Tweedegraads familieleden: broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen, stiefbroers.
 • Derdegraads familieleden: ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van een broer of zus), overgrootouders, achterkleinkinderen.
Eigen kindergraf

Als een kindje komt te overlijden na de 24e week van zwangerschap of tussen de 0-3 jaar is, kan het kindje worden begraven op de gedenkplek voor vroeggeborenen in een eigen kindergraf. Hierop zijn de regels zoals genoemd bij particulier graf van toepassing.

Algemeen graf

Een algemeen graf is in Nederland een graf waarin meerdere mensen (meestal twee of drie) begraven worden zonder dat zij een familieband met elkaar hebben. De nabestaanden van de overledene krijgen het graf niet zelf op naam; het graf blijft op naam van de eigenaar van de begraafplaats (vaak de gemeente) staan. De gemeente bepaalt dan ook wie er in een graf begraven worden. Dit gebeurt op volgorde van begraven. Hierop mag geen monument geplaatst worden. In Nunspeet wordt een algemeen graf niet geruimd.

Een reden om algemene graven aan te bieden is het kostenaspect. Een algemeen graf is flink goedkoper dan een particulier graf. In Nunspeet is het verschil tussen een particulier graf en een algemeen graf € 1214,50.

Algemeen kindergraf

Een algemeen kindergraf is een graf op Nunspeet-West en Elspeet voor ieder overleden kind tussen 0 en 3 jaar. Een dergelijk graf blijft bij de gemeente in beheer en hierop mag geen monument geplaatst worden. Wel is het mogelijk om een gedenkblaadje in de gedenkboom op te hangen.

Asbussen

De asbus is een 'kale' bus van metaal of kunststof waarin het crematorium de as van de overleden bergt. Met een urn wordt vaak het sier-omhulsel bedoeld waarin de asbus wordt geborgen. Een urn kan van keramiek, hout, staal etc. zijn en is meestal decoratief van vorm en kleur. Na de uitvaart moet de as van de overledene één maand in het crematorium blijven. Daarna krijgt u de asbus mee.

Als u de asbus krijgt, kunt u de as:

 1. verstrooien op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld;
 2. thuis bewaren;
 3. bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of begraafplaats;
 4. bijzetten in een urnennis;
 5. begraven in een graf;
 6. begraven in een urnengraf;
 7. meenemen naar het buitenland (uitvoeren).

Het bijzetten van de as kan ook gebeuren in een urnennis. Dit is een gesloten of open nis in een urnenmuur. Hier kunt u maximaal twee asbussen bijzetten. Voor het gebruik van een plek in de urnennis betaalt u grafrechten. U kunt een aanvraag doen voor het bijzetten van een urn met het aanvraagformulier bijzetten urn (pdf, 92.03 KB). Ook kunt u een afdekplaat voor de urnennis (pdf, 95.83 KB) aanvragen.

Uitgifte van graven, urnengraven en urnennissen

Er worden momenteel nieuwe graven uitgegeven op de begraafplaatsen Nunspeet-West en Elspeet. Een particulier graf, urnengraf of urnennis wordt alleen uitgegeven als een overlijden heeft plaatsgevonden: u kunt dus niet bij leven een graf kopen of reserveren. De graven worden in volgorde van ligging uitgegeven. Ook de urnennissen worden op volgorde uitgegeven.

De graven en vormen van asbestemming zijn bestemd voor personen die in de gemeente Nunspeet wonen of een historische en emotionele binding met de gemeente hebben, zoals oud-inwoners. Wel is het voor personen die nooit in de gemeente Nunspeet hebben gewoond mogelijk een graf of vorm van asbestemming te verkrijgen als zij een eerste of tweede graad van bloed- of aanverwantschap hebben met een (oud-)inwoner van Nunspeet.

Als een graf, urnengraf of urnennis aan u wordt uitgegeven, koopt u het uitsluitend recht tot begraven aan. Dit houdt in dat u een graf, urnengraf of urnennis koopt dat in principe is bedoeld voor het begraven of bijzetten van twee overledenen. De eerst overleden persoon die in het graf wordt begraven, kan dan uw echtgenoot of partner zijn maar ook een persoon die een 1e of 2e graad van bloed- of aanverwantschap met u heeft, zoals ouder(s) of (klein)kind, broer, zwager of (schoon)zus. U kunt dan zelf, na uw overlijden, de tweede persoon zijn die wordt begraven. Als u een graf gekocht hebt voor drie personen, mogen in dat graf dezelfde personen worden begraven.

Uitgiftetermijn dertig jaar

Het uitsluitend recht voor zowel de particuliere graven als de particuliere urnengraven en de particuliere urnennissen wordt verleend voor onbepaalde tijd. Het recht eindigt als er geen rechthebbende meer is. Hiervoor wordt een vast bedrag in rekening gebracht.

Voor het begraven/bijzetten van een urn betaalt u naast het aankooprecht ook de kosten van het begraven/bijzetten van de urn.

Uitgiftetermijn urnennissen vijf jaar

Voor een urnennis is het ook mogelijk het uitsluitend recht voor vijf jaar aan te kopen. De termijn van vijf jaar begint te lopen op de datum waarop de particuliere urnennis is uitgegeven. Deze kan  telkens met een termijn van vijf jaar worden verlengd. De aanvraag om verlenging moet vóór het verstrijken van de lopende termijn worden ingediend.

Wanneer de termijn van vijf jaar is verstreken en niet voor verlenging is gekozen, blijft de urn nog één jaar in de urnenmuur staan. Vervolgens bewaart de gemeente de urn nog één jaar. Na dit jaar kan de gemeente de as verstrooien. Dat is dus na het zevende jaar. De aanvrager van het recht stemt vooraf in met deze regeling.

Onderhoud graven

In principe verzorgt de rechthebbende het onderhoud van een graf. Daarvoor zijn op de begraafplaats kranen en emmers aanwezig. U kunt dit onderhoud ook uitbesteden aan derden of aan de gemeente.

Het onderhoud door de gemeente betreft het eenmaal per jaar stoffen en vegen van het monument, het bijhouden van winterharde beplanting en eenmaal rechtzetten van het monument na een bijzetting in het graf.

De gemeente biedt twee mogelijkheden:

 1. jaarlijks onderhoud: u krijgt elk jaar een rekening van de gemeente voor het uitgevoerde onderhoud tegen de leges die op dat moment van toepassing zijn. Deze verplichting gaat u aan voor minimaal vijf jaar;
 2. afkoop onderhoud: tegen een eenmalige betaling onderhoudt de gemeente het graf, het urnengraf of de urnennis. Het onderhoud wordt dan voor onbepaalde tijd voor u uitgevoerd, ook als er geen rechthebbende meer is. Als u het onderhoud uitbesteedt aan de gemeente, moeten de monumenten, beplanting en dergelijke in goede staat van onderhoud zijn. Om dit aan te vragen kunt u het aanvraagformulier verzoek onderhoud (pdf, 96.61 KB) gebruiken.

Overschrijving van verleende rechten

In een periode van 20 of 30 jaar kan veel gebeuren. Het kan zijn dat de houders van grafrechten zelf komen te overlijden. Misschien kunnen zij om gezondheidsredenen geen zaken meer waarnemen. In zulke gevallen is het mogelijk om de grafrechten te laten overschrijven. De rechten zijn bijvoorbeeld over te schrijven op een familielid of een rechtspersoon. Als een rechthebbende komt te overlijden, gaan de rechten niet automatisch over op de erfgenamen. Zij moeten daarom een verzoek indienen.

Verstrooiingsplaats

Op de begraafplaats Nunspeet-West is een plek waar as kan worden verstrooid. Hier is toestemming voor nodig en dit kunt u aanvragen via het aanvraagformulier verstrooien as (pdf, 96.18 KB). Het is mogelijk om hier een gedenkplaatje met de naam van de overledene te plaatsen, ook als geen verstrooiing heeft plaatsgevonden op deze verstrooiingsplaats. Voor de aanvraag hiervan kunt u het aanvraagformulier gedenkplaatje (pdf, 80.66 KB) gebruiken.

Voor het moment van verstrooien van as kunt u met ons een afspraak maken. Dan spreken wij ook met u af op welke wijze u wenst dat de verstrooiing plaatsvindt. U krijgt hiervan een bevestiging. Wij willen graag vooraf weten of hierbij familie aanwezig zal zijn. Ook hebben wij van u de crematieverklaring van het crematorium nodig.

Vlinderveld

Op de begraafplaatsen Nunspeet-West en Elspeet is een Vlinderveld ingericht als gedenkplek waar een levenloos kindje ­− geboren vóór de 24e week van de zwangerschap − begraven en herdacht kan worden. Op de gedenkplek staat een gedenkboom waarin een gedenkblaadje kan worden opgehangen. Dit is voor € 15,-- te koop bij de beheerder van de begraafplaats. Ouders kunnen zelf een inscriptie (laten) aanbrengen. Als die klaar is, kunnen ze het blaadje in overleg met de beheerder in de gedenkboom plaatsen. Het hangt er in eerste instantie voor vijf jaar. Vervolgens kunnen ouders ervoor kiezen om telkens te verlengen met vijf jaar. Deze toestemming kost € 68,75 en de verlenging kost € 26,25. Voor de aanvraag hiervan kunt u het aanvraagformulier gedenkblaadje (pdf, 91.85 KB) gebruiken.

Accordion item is ingeklapt

Kosten grafrecht

Aankoop uitsluitend recht (onbeperkte duur)

 • Graf € 1.239,-
 • Kindergraf (t/m 3 jaar) € 610,-
 • Urnengraf € 1.239,-
 • Urnennis € 2.115,-

Aankoop uitsluitend recht voor een periode van 5 jaar.

 • Urnennis € 353,-

Kosten begraven

 • Begraven van een persoon van vier jaar of ouder € 2.044,-
 • Begraven van een kind tot en met drie jaar € 663,-
 • Begraven van een levenloos geboren kind, geboren voor de 24e week van de zwangerschap € 301,-*
 • Begraven van een levenloos geboren kind, geboren na een zwangerschap van 24 weken en een kind van 0 tot en met 3 jaar € 663,-*

* Op de gedenkplek voor vroeggeboren kinderen

Kosten bijzetten urn of asbus

 • In een urnennis € 144,-
 • In een urnengraf € 1.307,65
 • In een graf € 1.307,65

Kosten asverstrooiing

 • Verstrooien van as op de verstrooiingsplaats per asbus of urn € 305,50

Onderhoud graven

 • Jaarlijks onderhoud (minimaal voor 5 jaar) € 80,50
 • Afkoop onderhoud: jaartarief x 30 jaar

Grafbedekking

 • Vergunning voor grafmonumenten € 70,-
 • Vergunning voor aanleg van een grafkelder € 70,-
 • Vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken op de gedenkplaats (5 jaar) € 70,-
 • Verlenging gedenkteken voor 5 jaar € 26,75

Gedenkblaadje

€ 15,-

Ruimte creëren derde bijzetting

€ 21,-

Verwijderen en terugplaatsen van een grafmonument

€ 85,-

Aanbrengen van grafgroen*

€ 36,-

* Hiermee wordt de rand van het graf tijdens een begrafenisceremonie afgedekt om het gat aan het zicht te onttrekken.

Overschrijven grafrechten

€ 18,00

Tarieven voor het gebruik van de aula Elspeet

 • Gebruik op de dag van de begrafenis € 268-;
 • gebruik op de dag voorafgaand aan de begrafenis € 268,-;
 • overige dagen, opbaren per dag of gedeelte van een dag € 176,-;
 • overige dagen, aula, per dag of gedeelte van een dag € 176,-.

Wat kost een uitvaart van A tot Z?

Wat een gehele uitvaart kost, is vooraf niet precies te zeggen. U hebt immers rekening te houden met diverse wensen van overledene en nabestaanden die vaak vooraf niet bekend zijn. Houd u ook rekening met kosten van de begrafenisondernemer en de kosten van een grafmonument.

Voorbeeld aankoop grafrecht nieuw graf voor volwassen persoon:

SoortKosten
Grafrecht:€ 1.239,-
Begraafkosten  € 2.044,-
Grafgroen€ 36,-
Vergunning grafmonument€ 70,-
Totaal:€ 3.389,-

Voorbeeld 2e bijzetting in bestaand graf:

SoortKosten
Begraafkosten  € 2.044,-
Grafgroen€ 36,-
Verwijderen en terugplaatsen bestaand graf monument€ 85,-
Vergunning nieuw grafmonument€ 70,-
Totaal  € 2.235,-

Dit zijn enkele rekenvoorbeelden van de kosten. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Accordion item is ingeklapt

Het onderhoud van graf of monument is in handen van de nabestaande(n). De gemeente kan dit desgewenst van u overnemen. Wij zorgen er dan voor dat het graf eenmaal per jaar wordt schoongemaakt (het zogenoemde stoffen en vegen) en dat winterharde beplanting wordt gesnoeid.

Een verzoek tot gemeentelijk onderhoud kunt u bij ons indienen. Als wij merken dat een grafzerk of -monument is verzakt door grondwerking, regen- of hoosbuien vragen wij u dit zelf te herstellen.

Als u onderhoud voor een graf hebt afgekocht, wordt het bij verzakking op kosten van de gemeente recht gelegd. Bij het aangaan van de regeling moeten zerken, hekjes en dergelijke zich in goede staat van onderhoud bevinden. Via het formulier verzoek onderhoud graven (pdf, 92.24 KB) kunt u onderhoud aanvragen.

Beplanting bij grafzerken en grafmonumenten

U mag beplanting op de grafzerk of het grafmonument aanbrengen mits deze niet zorgt voor overlast aan naastgelegen grafzerken of belemmeringen oplevert voor onderhoud van openbaar groen op de begraafplaatsen. In geval van overlast wordt u gevraagd om de begroeiing te snoeien of te verwijderen.

Gebruik van materialen

Voor het onderhouden van een grafmonument mag u gebruikmaken van bloempotten, vazen, stoffers, gieters en tuingereedschappen van de gemeente Nunspeet. Deze vindt u bij de werktafels. Wij vragen u vriendelijk deze na gebruik hier weer terug te plaatsen.

Plaatsen van kransen/bloemstukken

U mag bloemkransen, bloemstukken of graftakken plaatsen op het grafmonument van een dierbare. Wij vragen u deze tijdig te verwijderen om volledig verwelkt groen te voorkomen. Ook de beheerder mag verwelkt groen weghalen.

Het aanbrengen van eigen kantopsluitingen

Kantopsluitingen dienen vaak voor het opsluiten of uitspoelen van zand, grind, beplanting of tegengaan van onkruidgroei vanuit de openbare ruimte. Zelf aangebrachte kantopsluiting zorgt voor belemmeringen in het dagelijkse beheer van de begraafplaatsen, zoals bij schoffelen, blad ruimen, hagen knippen en opruimen en onkruidbestrijding tussen grafzerken of op de wandelpaden.

Zelfgemaakte kantopsluiting langs of om een grafzerk in de vorm van betonnen opsluitbanden, strips van cortenstaal, trespa of soortgelijke materialen is daarom niet wenselijk.

Accordion item is ingeklapt

Sinds 1 november 2019 is er een natuurbegraafplaats Elspeterbos in Elspeet. Deze is niet in beheer van de gemeente Nunspeet.

Hier is het mogelijk een laatste rustplaats uit te kiezen te midden van prachtige natuur. Er zijn zelfs twee plekken naast elkaar te reserveren, of een familiegraf – mits de ruimte er is. U kunt er zelf de plek uitkiezen.

Alle graven zijn gesitueerd op een royaal stuk grond. Het graf wordt niet geruimd, want het grafrecht is eeuwigdurend. Nabestaanden kunnen de plek altijd terugvinden: de ligging wordt nauwkeurig in geografische coördinaten vastgesteld en opgeslagen.

Het graf wordt teruggegeven aan de natuur. Op de website van de natuurbegraafplaats staat te lezen:

 • dat het graf niet bedekt mag worden met een afdekplaat of persoonlijke spullen, zoals graflichtjes of foto’s. Wel mag u een houten boomschijf neerleggen waarin u een persoonlijke inscriptie kunt aanbrengen. U mag ook, in overleg met de beheerder, een herinneringsboom of -struik plaatsen;
 • de grafkist, maar ook de lijkwade, kleding van de overledene en persoonlijke spullen die mee begraven worden, moeten gemaakt zijn van natuurlijk afbreekbaar materiaal.

Bovengronds as uitstrooien van een overledene kan er niet omdat de as de bovenste grondlaag aantast. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de natuurbegraafplaats.

Contactgegevens natuurbegraafplaats

natuurbegraafplaatselspeterbos.nl

info@natuurbegraafplaatselspeterbos.nl

Correspondentieadres: Vermeerlaan 46, Bilthoven

Telefoon: (085) 50 04 141

Accordion item is ingeklapt

Een grafmonument is een gedenkteken dat geplaatst wordt op een eigen graf, ter herinnering of ter ere aan de overledene.

Algemene graven

Op algemene graven mag geen grafmonument worden geplaatst. Ook vaste beplanting mag niet worden aangebracht.

Eigen graf

Als u een grafmonument wilt plaatsen op een particulier graf gelden onder meer de volgende voorwaarden:

 1. De grafbedekking moet binnen 1 jaar na uitgifte van het graf op de grafruimte geplaatst zijn.
 2. U kunt kiezen voor een gedenkteken, vaste beplanting, of een combinatie van deze twee.

Ook is het mogelijk een gedenkplaatje aan te brengen op de gedenksteen bij het asverstrooiveld. Hiervoor is een vergunning nodig. Als u het gedenkplaatje via een steenhouwerij laat maken (wat het gebruikelijkst is), zal die de vergunning voor u regelen. U kunt de vergunning regelen via het aanvraagformulier verzoek gedenkplaatje (pdf, 80.66 KB).

Een grafmonument plaatsen

Als u een grafmonument wilt plaatsen op het particuliere graf of particuliere urnengraf moet u hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Ook voor het aanbrengen van een afdekplaat voor een particuliere urnennis moet u een vergunning aanvragen. De steenhouwer of begrafenisondernemer kan dit voor u doen, maar u mag dit ook zelf doen via het aanvraagformulier grafmonument (pdf, 157.91 KB) of het aanvraagformulier afdekplaat urnennis (pdf, 95.83 KB).

Nodig bij de aanvraag

Bij de aanvraag zijn de volgende gegevens nodig:

 • afmeting;
 • constructie;
 • materiaalsoort (dit moet duurzaam zijn);
 • fundering;
 • gedetailleerde werktekening;
 • of u vaste planten wilt (laten) aanbrengen op het graf;
 • tekst en/of figuratie.

De aanvraag moet altijd worden ondertekend door de rechthebbende van de grafruimte. De vergunning is geldig voor de duur van het grafrecht en u ontvangt deze binnen 8 weken. Deze termijn kan verlengd worden.

U of de steenhouwer meldt het plaatsen van het gedenkteken minimaal 24 uur van tevoren bij de beheerder van de begraafplaats. De naam en het telefoonnummer van de beheerder staan op de vergunning.

Aanvraagformulier grafbedekking (pdf, 145.46 KB)

Aanvraagformulieren voor grafmonumenten zijn ook verkrijgbaar bij team Publiek van de gemeente.

Voorwaarden gedenkteken

 1. Uw gedenkteken (monument of afdekplaat) voldoet aan de vastgestelde maten van het graf.
 2. Een afdekplaat moet van duurzaam materiaal gemaakt zijn.
 3. Uw gedenkteken bestaat uit duurzame en eventueel milieuvriendelijke materialen.
 4. De grafbedekking doet geen afbreuk aan het aanzien van de begraafplaats. Beplanting mag niet woekeren en materiaal mag niet losliggen. De beplanting mag de afmetingen van het graf niet overschrijden.

NB: Denkt u eraan om geplaatste snijbloemen op tijd te verwijderen? Houdt u er rekening mee dat bij vorst glazen potten en vazen kapot kunnen vriezen.

Afmetingen grafmonument

In onderstaande tabellen ziet u welke maximale afmetingen de gemeente Nunspeet hanteert.

Soort grafAfmeting
Particulier graf 2,00 m bij 0,85 m
Particulier kindergraf 1,20 m bij 0,65 m
Algemeen graf 2,00 m bij 0,85 m
Grafkelder2,00 m bij 0,95 m
Urnengraf0,50 m bij 0,50 m
Urnennis0,50 m bij 0,50 m
 KindergrafGrafDubbelgraf
 StandaardStandaardAlleen op Nunspeet-Oost
Hoogte100150150
Breedte6585170
Lengte120200200
 UrnennisUrnengrafEnkele grafkelderDubbele grafkelderGrafkelder
  KelderAlleen op Nunspeet-Oost RK-deelAlleen op Nunspeet-Oost RK-deel 
Hoogte5050175175150
Breedte505011022095
Lengte5050240240200

Kosten grafmonument

De actuele kosten voor het plaatsen van een grafmonument vindt u in het tarievendocument (pdf, 191.30 KB).

Grafrust

Het ruimen van graven gebeurt volgens de Wet op de Lijkbezorging niet eerder dan tien jaar nadat begraving in dat graf heeft plaatsgevonden. De rechthebbende moet hiervoor toestemming verlenen. In de gemeente Nunspeet worden echter geen graven of urnen geruimd.

Grafkelder

Een grafkelder is een gemetseld graf waarin ruimte is om een, twee of drie grafkisten te plaatsen.

Vragen rondom grafzerken

Voor algemene vragen rondom grafnummers of grafmonumenten of -zerken kunt u contact opnemen met team Publiek van de gemeente Nunspeet of de begraafplaatsbeheerder.

Tijdelijke grafbedekking

In de praktijk blijkt soms dat nabestaanden graag snel na een begrafenis een vorm van tijdelijke grafbedekking willen aanbrengen. Dit omdat men in alle rust een definitief grafmonument wil uitzoeken. Als u eerst tijdelijke grafbedekking wilt aanbrengen, moet u dat schriftelijk melden bij de gemeente. Dit kan door het formulier melding plaatsen tijdelijke grafbedekking (pdf, 174.35 KB) te gebruiken. Aan de melding zijn geen kosten verbonden.

U krijgt bericht van de gemeente binnen tien werkdagen nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen. De gemeente kan deze termijn eenmaal met tien dagen verlengen. Daarna mag u de grafbedekking plaatsen.

De grafbedekking mag, na melding, maximaal een jaar blijven liggen. De afmetingen van een tijdelijke grafbedekking zijn maximaal: 200 cm lang, 85 cm breed en 30 cm hoog.

Bij de melding voegt u:

 1. een ontwerptekening van de grafbedekking;
 2. de tekst en figuratie;
 3. de afmetingen van de grafbedekking;
 4. het materiaal waaruit de grafbedekking bestaat;
 5. de constructie waaruit de grafbedekking bestaat.

Accordion item is ingeklapt

Hebt u klachten of meldingen over beheer en onderhoud van de vier begraafplaatsen in de gemeente Nunspeet of andere vragen rondom begraafplaatsen? Deze kunt u direct melden bij de begraafplaatsbeheerders als ze aanwezig zijn op de begraafplaats. Is dat niet het geval, dan kunt u uw melding of vragen via onderstaande kanalen indienen.

Voorbeelden van meldingen openbare ruimte/begraafplaatsen:

 • blad ruimen;
 • straatwerk herstellen;
 • omgevallen grafzerk;
 • schadegeval grafzerk/vandalisme;
 • snoeien bomen;
 • overlast plaagdieren (zoals mollen).

Voorbeelden van vragen:

 • Wat kost begraven in Nunspeet?
 • Hoe kan ik digitaal aangifte doen van geboorte?
 • Hoe kan ik gebruikmaken van de gedenkboom voor vroeggeboorte?
 • Kun je ook natuurlijk begraven in de gemeente Nunspeet?
 • Kan ik ook een lichtjesavond organiseren?

Contact