Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Woningbouwlocatie 't Hul-Noord

’t Hul-Noord ligt ten westen van Molenbeek. Het gaat om het gebied tussen de Hullerweg, Oude Zeeweg, Kolmansweg en de Molenweg. In de structuurvisie geeft het college het ruimtelijk kader waarbinnen deze ontwikkeling van de woonwijk van zo’n 750 woningen gefaseerd kan worden ontwikkeld. Het doel is dat ’t Hul-Noord een nieuwe groene, veilige en vitale Nunspeetse woonwijk wordt. In de woonwijk worden o.a. betaalbare woningen voor starters en senioren gerealiseerd.

Bestemmingsplan en exploitatieplan

Op 25 april 2024 heeft de gemeenteraad van Nunspeet het bestemmingsplan en het bijbehorende exploitatieplan vastgesteld. Met dit besluit is de planologisch-juridische en financiële basis gelegd voor het ontwikkelen van de woningbouwlocatie ’t Hul Noord en de reconstructie van de Bovenweg. Voor een goede verkeersveilige ontsluiting is hieraan de reconstructie van de Bovenweg gekoppeld.

Bestemmingsplan 't Hul Noord

Het doel van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken van de woningbouwlocatie in een groene omgeving met behoud van bestaande groensingels. In dit plan is een gevarieerd aanbod aan (betaalbare) woningen mogelijk gemaakt. 

Bekijk het voorbeeld uitwerking structuurmodel

Hoe nu verder?

Tot en met 18 juni 2024 ligt het bestemmingsplan, exploitatieplan en besluite Hogere grenswaarden ter inzage. Afhankelijk van evt. beroepen en bezwaren ...?? wat dan?
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een kwaliteitshandboek. Hierin wordt de kwaliteit van de bebouwde omgeving en van het openbaar gebied beschreven. Hiermee zorgen wij ervoor dat de gewenste kwaliteit ook wordt gerealiseerd. 


Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Nunspeet door een mail te sturen naar gemeente@nunspeet.nl. Bellen kan ook via (0341) 25 99 11.

Accordion item is ingeklapt

In chronologische volgorde staan hieronder de belangrijkste stappen die ten aanzien van ’t Hul-Noord zijn opgenomen, weergegeven:

 • In het structuurplan van 1995 werd ’t Hul-Noord als toekomstige woningbouwlocatie voor het eerst aangewezen.
 • Op 3 juli 2018 besloot het college de Wet voorkeursrecht gemeenten op het plangebied ’t Hul-Noord te leggen, nadat eind juni 2018 bleek dat de woningbouwverkoop in Molenbeek veel sneller verliep dan was voorzien en dat één ontwikkelende marktpartij een grondpositie verwierf in het gebied. Dit besluit werd door de gemeenteraad op 27 juli 2018 bekrachtigd.
 • De raad stelt op 12 oktober 2019 de Omgevingsvisie Nunspeet vast, waarin ’t Hul-Noord als toekomstige woningbouwlocatie wordt opgenomen.
 • In juni 2019 is in de gemeenteraad een préconcept structuurvisie voor de locatie ‘t Hul-Noord besproken.
 • Op basis hiervan is een participatietraject gevolgd met onder meer rechthebbenden Wvg, bewoners en bedrijven in het plangebied, direct omwonenden en inwoners van Nunspeet. Tijdens het participatietraject hebben we een aanzienlijk aantal reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in de ontwerpstructuurvisie en bijbehorende participatienota.
 • Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de ontwerpstructuurvisie vast te stellen en het plangebied ’t Hul-Noord te ontwikkelen tot woningbouwlocatie.
 • Vanaf 23 december 2020 tot en met 17 februari 2021 heeft de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegen, wat heeft geleid tot 21 zienswijzen. Deze zijn verwerkt in de vast te stellen structuurvisie.
 • Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie ’t Hul-Noord vastgesteld.
 • Vanaf 14 juni 2023 lag het structuurmodel ter inzage. In totaal zijn er zo’n 60 reacties inkomen. Deze reacties zijn gebundeld en van een gemeentelijke reactie voorzien.
 • Vanaf 8 november 2023 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor 6 weken. 
 • Vanaf 22 december 2023 heeft het ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegen. Tegen deze plannen zijn een aantal zienswijzen ingediend. Deze zijn samengevat en van een reactie voorzien in de nota’s van zienswijzen
Accordion item is ingeklapt

In juni 2023 is er nog een inspraakronde geweest op het structuurmodel. Er zijn in totaal zo’n 60 reacties ingediend. Deze zijn allen van een gemeentelijke reactie voorzien. Deze kunt u hier teruglezen concept structuurmodel.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)