Woningbouwlocatie 't Hul-Noord

’t Hul-Noord ligt ten westen van Molenbeek. Het gaat om het gebied tussen de Hullerweg, Oude Zeeweg, Kolmansweg en de Molenweg. In de structuurvisie (pdf, 13.86 MB) geeft het college het ruimtelijk kader waarbinnen deze ontwikkeling van de woonwijk van zo’n 700 woningen gefaseerd kan worden ontwikkeld. Het doel is dat ’t Hul-Noord een nieuwe groene, veilige en vitale Nunspeetse woonwijk wordt. In de woonwijk worden o.a. betaalbare woningen voor starters en senioren gerealiseerd.

Wat ging hieraan vooraf?

In chronologische volgorde staan hieronder de belangrijkste stappen die ten aanzien van ’t Hul-Noord zijn opgenomen, weergegeven:

  • In het structuurplan van 1995 werd ’t Hul-Noord als toekomstige woningbouwlocatie voor het eerst aangewezen.
  • Op 3 juli 2018 besloot het college de Wet voorkeursrecht gemeenten op het plangebied ’t Hul-Noord te leggen, nadat eind juni 2018 bleek dat de woningbouwverkoop in Molenbeek veel sneller verliep dan was voorzien en dat één ontwikkelende marktpartij een grondpositie verwierf in het gebied. Dit besluit werd door de gemeenteraad op 27 juli 2018 bekrachtigd.
  • De raad stelt op 12 oktober 2019 de Omgevingsvisie Nunspeet vast, waarin ’t Hul-Noord als toekomstige woningbouwlocatie wordt opgenomen.
  • In juni 2019 is in de gemeenteraad een préconcept structuurvisie voor de locatie ‘t Hul-Noord besproken.
  • Op basis hiervan is een participatietraject gevolgd met onder meer rechthebbenden Wvg, bewoners en bedrijven in het plangebied, direct omwonenden en inwoners van Nunspeet. Tijdens het participatietraject hebben we een aanzienlijk aantal reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in de ontwerpstructuurvisie en bijbehorende participatienota.
  • Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de ontwerpstructuurvisie vast te stellen en het plangebied ’t Hul-Noord te ontwikkelen tot woningbouwlocatie.
  • Vanaf 23 december 2020 tot en met 17 februari 2021 heeft de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegen, wat heeft geleid tot 21 zienswijzen. Deze zijn verwerkt in de vast te stellen structuurvisie.
  • Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie ’t Hul-Noord vastgesteld.

Concept – structuurmodel

In een eerdere fase heeft u al kennis kunnen nemen van de structuurvisie en heeft de raad de structuurvisie vastgesteld. Wij hebben op basis van het eerste participatietraject de ideeën en opmerkingen verzameld en deze vertaald in een concept structuurmodel (pdf, 5.27 MB).

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Nunspeet, door een mail te sturen naar gemeente@nunspeet.nl. Bellen kan ook via (0341) 25 99 11.

Te downloaden bijlagen

Structuurvisie

Ontwerpstructuurvisie

Proces- en planning

Kaarten

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact