Woningbouwlocatie 't Hul-Noord

Wat houdt het plan in?

’t Hul-Noord ligt ten westen van Molenbeek. Het gaat om het gebied tussen de Hullerweg, Oude Zeeweg, Kolmansweg en de Molenweg. In de structuurvisie (pdf, 13.86 MB) geeft het college het ruimtelijk kader waarbinnen deze ontwikkeling van de woonwijk van 500 tot 600 woningen gefaseerd kan worden ontwikkeld. Het doel is dat ’t Hul-Noord een nieuwe groene, gezonde, veilige en vitale Nunspeetse woonwijk. In de woonwijk zullen o.a. betaalbare woningen voor starters en senioren worden gerealiseerd.

Structuurvisie

Bekendmaking Structuurvisie ’t Hul-Noord

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken bekend dat de gemeenteraad op 27 mei 2021 de Structuurvisie ’t Hul-Noord heeft vastgesteld. Dit op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van deze wet kan de gemeente voor bepaalde (deel)gebieden een structuurvisie vaststellen. De structuurvisie gaat over het gebied ‘t Hul-Noord en ligt ten westen van Molenbeek. Het gaat om het gebied tussen de Hullerweg, Oude Zeeweg, Kolmansweg en Molenweg. Via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.SV00003-vg01) kunt u de structuurvisie digitaal raadplegen.

Zienswijzen ontwerpstructuurvisie

Om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen wil het gemeentebestuur een nieuwe woonwijk realiseren, ’t Hul-Noord. Het nieuwe plan moet ruimte bieden voor 500 á 600 woningen.

Met als uitgangspunt een goede landschappelijke inpassing en een duurzame en gezonde wijk die aansluit op de woonbehoefte is in 2020 een ontwerp Structuurvisie ’t Hul-Noord gemaakt. Hierop zijn 22 zienswijzen ingediend. Het college van B&W heeft met deze reacties de concept Structuurvisie ’t Hul-Noord aangepast en verbeterd.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • Er is door een onafhankelijk onderzoeksbureau (Goudappel) onderzoek gedaan naar een verkeersveilige inrichting en ontsluiting waarbij de verkeersveiligheid wordt gegarandeerd.
 • Er komt – in overleg met betrokken ondernemers - een knip in de Molenweg en de Oude Zeeweg, de Bovenweg wordt de hoofdontsluiting
 • Er is specifiek aandacht besteed aan de realisatie van route’s voor langzaam verkeer.
 • Geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefmilieu in de omgeving, door de te nemen verkeersmaatregelen en het gebruik van geluidsabsorberend asfalt.

Wethouder Jaap Groothuis is blij met de binnengekomen reacties: “We hebben veel tijd en energie gestoken in gesprekken met de bewoners in en rond het plangebied. We kunnen niet aan alle zienswijzen/bezwaren tegemoet komen, maar we hebben met de ontvangen reacties zeker de visie kunnen verbeteren”.

Participatie

De reacties van de eerste twee participatiemomenten zijn verwerkt in de structuurvisie. Als eerste vervolgstap in de participatie wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe de participatie in het verdere traject wordt vormgegeven. De intentie is om nog 4 inspraakmomenten te organiseren.

Wat ging hieraan vooraf?

In chronologische volgorde staat hieronder de belangrijkste stappen die ten aanzien van ’t Hul-Noord zijn genomen, weergegeven:

 • In het Structuurplan 1995 werd ’t Hul-Noord als toekomstige woningbouwlocatie voor het eerst aangewezen
 • Op 3 juli 2018 besloot het college de Wet voorkeursrecht gemeenten op het plangebied ’t Hul-Noord te leggen, nadat eind juni 2018 ontstaan, bleek dat de woningbouwverkoop in Molenbeek veel sneller verliep dan was voorzien en dat één ontwikkelende marktpartij een grondpositie verwierf in het gebied. Dit besluit werd door de gemeenteraad op 27 juli 2018 bekrachtigd
 • De raad stelt op 12 oktober 2018 de Omgevingsvisie Nunspeet, waarin ’t Hul-Noord als toekomstige woningbouwlocatie wordt opgenomen.
 • In juni 2019 is in de gemeenteraad een préconcept structuurvisie voor de locatie ’t Hul-Noord besproken
 • Op basis hiervan is een participatietraject gevolgd met onder meer; rechthebbenden Wvg, bewoners en bedrijven in het plangebied, direct omwonenden en inwoners van de gemeente Nunspeet. Tijdens het participatietraject hebben we van 116 participanten één of meer reacties ontvangen. Deze zijn verwerkt in de ontwerpstructuurvisie en bijbehorende participatie-nota
 • Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten om deze ontwerpstructuurvisie vast te stellen en het plangebied ’t Hul-Noord te ontwikkelen tot woningbouwlocatie
 • Van 23 december 2020 tot 17 februari 2021 heeft de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegen, wat heeft geleid tot 21 ingediende zienswijzen. Deze zijn verwerkt in het opstellen van de structuurvisie.

Vragen?

Heeft u vragen, neem dan contact op met de gemeente Nunspeet, door een mail te sturen naar gemeente@nunspeet.nl. Bellen kan ook via (0341) 25 99 11.

Te downloaden bijlagen

Structuurvisie

Ontwerpstructuurvisie

Proces- en planning

Kaarten

Contact