Vrijdag 14 juni 2024 is het gemeentehuis gesloten. De gemeentewerf is open.

Subsidies sport

U kunt de volgende subsidies aanvragen:

 • Eenmalige subsidie sportactiviteiten;
 • Subsidie aangepast sporten;
 • Eenmalige subsidie sportaccommodaties;
 • Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties;
 • Subsidie tijdelijke gelden.

Subsidie sportactiviteiten

Organiseert u een bijzondere of vernieuwende eenmalige activiteit op het gebied van sport en bewegen? Organiseert u aangepast sporten of wilt u uw sportaccommodatie aanpassen of uitbreiden? Mogelijk heeft u recht op eenmalige subsidie sportactiviteiten.

Wat u moet weten

De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Lees meer over de voorwaarden en termijnen in de deelverordening Sport gemeente Nunspeet (te vinden op overheid.nl). Geef in de zoektermen uw postcode in en bij Woord of Zinsdeel 'Sport'.

Hoe het werkt

Om voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten in aanmerking te komen, moet een activiteit ten minste voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • sportstimulering neemt een prominente plaats in;
 • bij de activiteit worden voor zover en zoveel als mogelijk jeugd (tot 18 jaar) en/of mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking betrokken;
 • de activiteit is geen onderdeel van het reguliere trainings- en wedstrijdaanbod van de aanvrager.

Aanvragen voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten dienen tussen 26 weken voor aanvang en acht weken na afloop van de activiteit te worden ingediend.

De subsidie kunt u aanvragen met uw DigiD via het formulier aanvraag subsidie sport.

Let op: u heeft uw inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nodig.

U krijgt een brief met de beslissing.


Subsidie aangepast sporten

Sportorganisaties die activiteiten voor aangepast sporten aanbieden kunnen een aanvraag voor een subsidie aangepast sporten indienen.

Wat u moet weten

De subsidie is bedoeld voor activiteiten op het gebied aangepast sporten. Lees meer over de voorwaarden en termijnen in de deelverordening Sport gemeente Nunspeet (te vinden op overheid.nl).

Hoe het werkt

Om voor subsidie voor aangepast sporten in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de sportorganisatie biedt aangepaste sport aan;
 • de deelnemende sporters staan ingeschreven als lid bij de sportorganisatie of behoren tot de organisatie waarvoor het aanbod wordt georganiseerd.

Aanvragen voor een subsidie voor aangepast sporten kunnen het hele jaar door worden ingediend.

De subsidie kunt u aanvragen met uw DigiD via het formulier aanvraag subsidie sport.

Let op: u heeft uw inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nodig.

U krijgt een brief met de beslissing.


Eenmalige subsidie sportaccommodaties

Sportverenigingen die hun sportaccommodaties willen vernieuwen of uitbreiden, kunnen een aanvraag voor een eenmalige subsidie sportaccommodaties indienen.

Wat u moet weten

De subsidie is bedoeld voor een sobere en doelmatige nieuwbouw of uitbreiding van de sportvoorziening of onderdelen hiervan. Lees meer over de voorwaarden en termijnen in de deelverordening Sport gemeente Nunspeet (te vinden op overheid.nl).

Hoe het werkt

Subsidie wordt verleend als tegemoetkoming in uitsluitend de volgende noodzakelijke kosten:

 • de eerste oprichting van een clubhuis (niet zijnde een kantine of een ruimte waar overwegend bedrijfsmatige en/of paracommerciële activiteiten plaatsvinden), bestuurskamer, instructieruimte, kleedkameraccommodatie en berging;
 • de uitbreiding van de onder a. genoemde voorzieningen als gevolg van de uitbreiding van het aantal leden;
 • het aanbrengen van aanpassingen aan de voorzieningen onder a. ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De werkzaamheden die verband houden met de investering waarvoor subsidie is verleend, moeten binnen een jaar na het onherroepelijk worden van de betreffende subsidiebeschikking zijn voltooid.

Aanvragen voor een eenmalige subsidie sportaccommodaties moeten zijn ontvangen voor  maart voorafgaande aan het subsidiejaar.

De subsidie kunt u aanvragen met uw DigiD via het formulier aanvraag subsidie sport.

Let op: u heeft uw inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nodig.

U krijgt een brief met de beslissing.


Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties

Deze subsidie kan jaarlijks worden aangevraagd voor de uitvoering van een deel van de Brede Regeling Combinatiefuncties in de gemeente Nunspeet.

Wat u moet weten

Sportbedrijf Nunspeet geldt als voorkeurspartij voor het ontvangen van deze subsidie. Lees meer over de voorwaarden en termijnen in de deelverordening Sport gemeente Nunspeet (te vinden op overheid.nl).

Hoe het werkt

Een aanvraag dient te worden voorzien van een uitgewerkt jaarplan met financiële onderbouwing en wordt beoordeeld op grond van de:

 • volledigheid, kwaliteit en haalbaarheid;
 • wijze waarop aanvrager de samenwerking met het lokale netwerk vormgeeft;
 • bijdrage die de functionaris levert aan één of meerdere van de in artikel 14 bepaalde doelstellingen.

Aanvragen voor subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties moeten voor 1 oktober voorafgaan aan het subsidiejaar bij de gemeente binnen zijn.

De subsidie kunt u aanvragen met uw DigiD via het formulier aanvraag subsidie sport.

Let op: u heeft uw inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel nodig.

U krijgt een brief met de beslissing.


Subsidie tijdelijke gelden

Deze subsidie kan worden aangevraagd om in aanmerking te komen voor tijdelijke gelden.

Wat u moet weten

Op dit moment is er geen mogelijkheid tot aanvraag voor een subsidie tijdelijke gelden.


Meer informatie

Meer informatie over de procedure, voorwaarden en de subsidieregels vindt u in de Algemene subsidieverordening Nunspeet op overheid.nl.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)