Voorpagina aanvraag subsidie sport

In het aanvraagformulier subsidie sport kunt u de volgende subsidies aanvragen:

 • Eenmalige subsidie sportactiviteiten;
 • Subsidie voor aangepast sporten;
 • Eenmalige subsidie sportaccommodaties;
 • Subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties;
 • Subsidie tijdelijke gelden.

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Documenten eenmalige subsidie sportactiviteiten

Voor de aanvraag eenmalige subsidie sportactiviteiten heeft u de volgende documenten nodig:

 • begroting (een overzicht van alle kosten van het project);
 • dekkingsplan (de te verwachten inkomsten).

Geef gespecificeerd aan op welke wijze (door wie) de kosten gedekt worden.

Kunt u de btw verrekenen? Als u de btw kunt verrekenen geeft u de bedragen exclusief btw op. Als u de btw niet kunt verrekenen geeft u de bedragen inclusief btw op.

Let op: aanvragen voor een eenmalige subsidie sportactiviteiten moeten uiterlijk 6 weken voor aanvang van de activiteit zijn ingediend.


Documenten subsidie voor aangepast sporten

Voor de aanvraag subsidie voor aangepast sporten heeft u de volgende documenten nodig:

 • begroting (een overzicht van alle kosten van het project);
 • dekkingsplan (de te verwachten inkomsten);
 • geef gespecificeerd aan op welke wijze (door wie) de kosten gedekt worden.

Kunt u de btw verrekenen? Als u de btw kunt verrekenen geeft u de bedragen exclusief btw op. Als u de btw niet kunt verrekenen geeft u de bedragen inclusief btw op.


Documenten eenmalige subsidie sportaccommodaties

Voor de aanvraag eenmalige subsidie sportaccommodaties heeft u de volgende documenten nodig:

 • investerings- en financieringsplan;
 • kostenspecificatie van de voorgenomen investering;
 • jaarrekeningen van de afgelopen twee verenigingsjaren, inclusief balans;
 • offertes van leveranciers/aannemers, met uitsplitsing van materiaal en personeelskosten;
 • omgevingsvergunningen (indien van toepassing en aanwezig);
 • meerjarenbegroting met daarin opgenomen de gevolgen voor de exploitatie die uit de investeringen voortvloeien (alleen bij aanvragen met een subsidiabel bedrag van meer dan € 5.000,–);
 • geanonimiseerde ledenlijst (alleen bij aanvragen met een subsidiabel bedrag van meer dan €5.000,–).

Documenten subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties

Voor de aanvraag subsidie Brede Regeling Combinatiefuncties heeft u de volgende documenten nodig:

 • uitgewerkt jaarplan met financiële onderbouwing;
 • bewijs dat de combinatiefunctionaris binnen de organisatie is aangesteld.

Documenten subsidie tijdelijke gelden

Voor de aanvraagsubsidie tijdelijke gelden heeft u het volgende document nodig:

 • begroting (een overzicht van alle kosten van het project).

Vergunning

Als voor de activiteit die u gaat verrichten een vergunning nodig is, moet u deze apart aanvragen. Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft of dat een melding voldoende is? Doe dan de Vergunningencheck voor wandel-, fiets- of toertochten met motorvoertuigen) of de Vergunningencheck voor overige evenementen.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of gemeente@nunspeet.nl.

Let op: alleen volledig ingevulde, tijdig ontvangen en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact