Voorpagina aanvraag subsidie gemeentelijk monument

Bijlagen

Verzamel voor het starten van de subsidieaanvraag de volgende documenten:

 • Offertes van de werkzaamheden (indien aanwezig)
 • Een bestek, dan wel, (als burgemeester en wethouders dit toereikend vinden) een technische werkomschrijving
 • Een begroting die is gespecificeerd naar activiteit, uren en materialen
 • Een recent bouwkundig inspectierapport volgens de methodiek van de Monumentenwacht, opgesteld door een door het college aanvaardbaar geachte onafhankelijke deskundige of instantie, als de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 50.000,-

Daarnaast kan er gevraagd worden naar de volgende documenten:

 • Tekeningen van zowel de bestaande als nieuwe toestand:
  • De plattegrond van iedere verdieping van het monument (schaal 1:100)
  • Lengte- en dwarsdoorsneden (schaal 1:100)
  • Alle gevelaanzichten (schaal 1:100)
  • Relevante details die verband houden met het uiterlijk van het monument (schaal 1:10)
  • Foto’s van de huidige toestand
 • Een situatietekening (schaal 1:1000) gebaseerd op door of namens het college van het college aangegeven kaartmateriaal, die inzicht geeft in de situering van het monument op het te bebouwen terrein
 • Gegevens omtrent de opstalverzekering van het monument

Daarnaast kan er bepaald worden dat er nog andere stukken worden ingediend.

Let op: met de werkzaamheden mag niet zijn begonnen, voordat het college van burgemeester en wethouders subsidie hebben verstrekt. Dit geldt ook voor eventuele aangevraagde provinciale subsidie.

Contact