Alcoholvergunning

Wilt u in een horecabedrijf alcohol schenken of in een slijterij sterke drank verkopen? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Dit geldt ook voor paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurt- en dorpshuizen die alcohol willen schenken.

Wat u moet weten

De vergunning vraagt u aan bij de gemeente. Deze vergunning is pand- en ondernemers gebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een alcoholvergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan. U krijgt de vergunning als u aan een aantal eisen voldoet. De persoonlijke voorwaarden (leeftijd 21 jaar of ouder, van onbesproken gedrag zijn en beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne) gelden voor alle eigenaren van het horecabedrijf.

Wanneer moet u een alcoholvergunning aanvragen?

U moet een nieuwe alcoholvergunning aanvragen als:

 • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen.
 • De rechtsvorm van uw bedrijf verandert (bijv. bij omzetting van eenmanszaak naar B.V.).
 • Er een wijziging in de ondernemers plaatsvindt (bijvoorbeeld eenmanszaak wordt vennootschap onder firma of bij een wijziging in de vennoten).

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

U moet een wijziging van uw vergunning aanvragen als u:

 • Gaat verbouwen of uitbreiden (bijvoorbeeld met een terras).
 • Leidinggevenden wilt laten bijschrijven of doorhalen op uw vergunning.

In uw horecazaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de alcoholvergunning staat vermeld. Het is daarom verstandig om meerdere leidinggevenden aan te melden.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder;
 • u bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld);
 • u beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne;
 • u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • het pand voldoet aan de nodige inrichtingseisen. Deze zijn vastgelegd in de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit 2012. Om te bepalen of uw pand hieraan voldoet, kunt u gebruik maken van de checklist (nieuwbouw, bestaande bouw, slijtersbedrijf) die voor u van toepassing is (onderaan deze pagina);
 • als u de vergunning aanvraagt voor een kantine, vereniging of stichting heeft u een bestuursreglement.

Als u de vergunning aanvraagt voor een (sport)kantine hebben uw barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) gevolgd. Lees meer over de IVA op vrijwilligersacademie.nl.

Bibob

Aanvragen voor commerciële horecavergunningen worden getoetst aan de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De Wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat onder meer horecabedrijven gebruikt gaan worden als dekmantel voor criminele activiteiten. Daarom geldt dat voor alle nieuwe aanvragen om een commerciële alcoholvergunning een Bibob-vragenlijst (voorzien van de gevraagde bijlagen) moet worden ingeleverd.

Als uit het Bibob-onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, wordt de gevraagde vergunning niet afgegeven.

De ingevulde Bibob-aanvraagformulieren kunnen gestuurd worden naar bibob@nunspeet.nl.

Zorg dat uw registratie Sociale Hygiëne niet vervalt

Om als leidinggevende op een Alcoholwetvergunning te mogen staan, moet u in het bezit zijn van een diploma Sociale Hygiëne.

Vanaf 1 juli 2023 wordt het register Sociale Hygiëne door de overheid beheerd en komt het oude examenregister te vervallen. Om ervoor te zorgen dat het diploma niet vervalt, moeten alle bezitters van een diploma Sociale Hygiëne er zelf voor zorgen dat ze binnen 5 jaar, de overschrijving naar het nieuwe register bevestigen. Dit kan kosteloos. Wanneer dit niet voor 1 juli 2028 is gebeurd, vervalt het diploma en moet er opnieuw examen worden gedaan.
Meer informatie op Registersocialehygiene.nl

Aanvragen

Doet u een nieuwe aanvraag alcoholvergunning? Dan verzoeken wij u, wanneer u de formulieren en bijlagen compleet heeft, een afspraak te maken via het Klantencontactcentrum op telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Alle formulieren kunt u onderaan deze pagina vinden.

Verder ontvangen wij bij de aanvraag ook nog graag:

 • kopieën van geldige legitimatiebewijzen (paspoort of identiteitskaart) van alle leidinggevenden;
 • een recent gewaarmerkt Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • bouwkundige schets of tekening van het bedrijf;
 • een huurovereenkomst, eigendomsakte of ander bewijs dat u het pand mag gebruiken;
 • de arbeidsovereenkomst van alle op de aanvraag vermelde leidinggevenden die geen eigenaar zijn;
 • per leidinggevende: een ingevuld en ondertekend formulier ‘verklaring van een leidinggevende werkzaam in een inrichting’ (te vinden onder het kopje formulieren).

Bibob

De ingevulde Bibob-aanvraagformulieren kunnen gestuurd worden naar bibob@nunspeet.nl.

Tijdelijke ontheffing

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Wat u verder nog moet weten

 • Om te kijken of  een horecabedrijf past binnen het bestemmingsplan kunt u Ruimtelijke plannen raadplegen.
 • Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale milieumelding doen. Dit kunt u doen via de Activiteitenbesluit Internetmodule.
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn, dan moet er een gebruiksmelding in verband met brandveiligheid worden gedaan via het Omgevingsloket.
 • In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor commercieel horecabedrijf/ slijtersbedrijf € 175,65
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor een horecabedrijf dat zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard € 194,50
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van de Alcoholwet vergunning op basis inrichting) & 97,25
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gewijzigde vergunning overeenkomstig artikel 30a van de Alcoholwet (wijziging leidinggevende(n)) € 44,25
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing volgens artikel 35 van de Alcoholwet bedraagt € 44,25

Formulieren

Horecabedrijven en slijterijen vullen model A in. Paracommerciële instellingen vullen model B in.

Formulieren voor een commerciële alcoholvergunning

Formulieren voor een paracommerciële alcoholvergunning

Formulier voor het wijzigen van leidinggevende(n)

Formulier voor het aanvragen van een drankontheffing

BIBOB-indieningsvereisten voor een nieuwe aanvraag Alcoholvergunning

Formulieren voor wijzigen van de inrichting

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de Alcoholwet of over het aanvragen van een vergunning of ontheffing, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Checklists

Accordion item is ingeklapt

Een horecabedrijf moet voldoen aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit. Deze checklist kan gebruikt worden om te bepalen of de horeca-inrichting hieraan voldoet.

Indien u alle onderstaande punten met “ja” heeft beantwoord, voldoet het horecabedrijf aan de inrichtingseisen.

 1. De inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één lokaliteit met een oppervlakte van minimaal 35 m2: JA/NEE
 2. Elke horecalokaliteit heeft (van de vloer af gemeten) een hoogte van ten minste 2,60 meter: JA/NEE
 3. De horecalokaliteit heeft een luchtverversingscapaciteit (uitgaande van 100 personen) van ten minste 400 dm3/s/pers (100 personen x 4 dm3/s/pers): JA/NEE
 4. Luchttoevoer komt rechtstreeks van buiten: JA/NEE
 5. Er zijn minimaal twee toiletruimten waarop per toiletruimte niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte worden volstaan, indien hier niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2 met een breedte van ten minste 0,6 meter en een hoogte van ten minste 2 meter en elke toiletgelegenheid is behoorlijk afsluitbaar: JA/NEE

Accordion item is ingeklapt

Een horecabedrijf moet voldoen aan de inrichtingseisen uit de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit. Deze checklist kan gebruikt worden om te bepalen of de horeca-inrichting hieraan voldoet.

Indien u alle onderstaande punten met “ja” heeft beantwoord, voldoet het horecabedrijf aan de inrichtingseisen.

 1. De inrichting waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één lokaliteit met een oppervlakte van minimaal 35 m2: JA/NEE.
 2. Elke horecalokaliteit heeft (van de vloer af gemeten) een hoogte van ten minste 2,10 meter: JA/NEE.
 3. De horecalokaliteit heeft een luchtverversingscapaciteit (uitgaande van 100 personen) van ten minste 212 dm3/s/pers (100 personen x 2,12 dm3/s/pers): JA/NEE.
 4. Er zijn minimaal twee toiletruimten waarop per toiletruimte niet meer dan 45 personen zijn aangewezen. Er kan ook met één toiletruimte worden volstaan, indien hier niet meer dan 25 personen op zijn aangewezen. Een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,64 m2 met een breedte van ten minste 0,6 meter en een hoogte van ten minste 2 meter en elke toiletgelegenheid is behoorlijk afsluitbaar: JA/NEE.

Accordion item is ingeklapt

Op grond van de Alcoholwet moet een slijtersbedrijf aan een aantal inrichtingseisen voldoen. Deze checklist kan gebruikt worden om te bepalen of het slijtersbedrijf hieraan voldoet.

Indien u alle onderstaande punten met “ja” heeft beantwoord, voldoet het horecabedrijf aan de inrichtingseisen.

 1. De inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend heeft ten minste één slijtlokaliteit met een oppervlakte van minimaal 15 m2: JA/NEE
 2. De slijtlokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,10 meter (bestaande bouw) of 2,60 meter (nieuwbouw) van de vloer af gemeten: JA/NEE
 3. De slijtlokaliteit staat niet rechtstreeks in verbinding met een neringruimte (Een neringruimte is de een ruimte binnen een gebouw, die gebruikt wordt voor het uitoefenen van de kleinhandel, de zelfbedieningsgroothandel, het bedrijfsmatig aan particulieren verkopen van goederen in het kader van een openbare verkoping, het bedrijfsmatig aanbieden van diensten, het bedrijfsmatig verhuren van goederen en het in het openbaar bedrijfsmatig opkopen van goederen): JA/NEE
 4. De verbindingslokaliteit heeft aan alle zijden gesloten wanden met een hoogte van ten minste 2,10 meter (bestaande bouw) of 2,60 meter (nieuwbouw) van de vloer af gemeten (De verbindingslokaliteit is een lokaliteit die behoort tot een inrichting waarin het slijtersbedrijf wordt uitgeoefend en die in gebruik is als passage tussen een neringruimte en een slijtlokaliteit): JA/NEE
 5. De verbindingslokaliteit – bestemd of mede bestemd voor bezoekers – heeft maximaal één afsluitbare toegang met een breedte van ten hoogste 2,40 meter naar de neringruimte: JA/NEE
 6. De loopafstand tussen de toegang naar de slijtlokaliteit en de toegang naar de neringruimte is ten minste 2 meter: JA/NEE
 7. De verbindingslokaliteit – uitsluitend bedoeld voor personeel – heeft maximaal één afsluitbare toegang met een breedte van maximaal 1 meter naar de neringruimte: JA/NEE

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)