Alcoholvergunning

Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: wat gaat er veranderen?

Het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank- en Horecawet hebben een aantal wijzigingen van de wet tot gevolg.

Dit zijn, naast verandering van de naam in Alcoholwet, de belangrijkste wijzigingen:

 • De verkoop van alcohol op afstand wordt geregeld. Het streven is door betere regulering de naleving van de leeftijdsgrens te verhogen. Dit geldt zowel voor het moment van aankoop via internet als voor het moment van aflevering. Het toezicht op de verkoop op afstand gaat naar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 • Het stunten met prijzen wordt verder aan banden gelegd. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Het toezicht op de prijsacties wordt ook gecentraliseerd bij de NVWA.
 • Het Besluit eisen inrichtingen DHW komt te vervallen, de eisen in het Bouwbesluit voldoen. Alleen de eis voor het scheiden van de slijtlokaliteit met andere bedrijfsactiviteiten door een verbindingsruimte blijft bestaan. Het Bouwbesluit bevat hiervoor geen regeling. Hierbij valt te denken aan de zogenaamde borrelshops bij supermarkten en proeflokalen bij slijterijen.
 • Wederverstrekking van alcohol (een meerderjarige die alcohol koopt voor een minderjarige) wordt strafbaar.

Wanneer u alcohol wilt verkopen of schenken, heeft u een alcoholvergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt de vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

Deze vergunning is pand- en ondernemers gebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een alcoholvergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Bel met de gemeente: (0341) 25 99 11

Wat u moet weten

Wanneer moet u een alcoholvergunning aanvragen?

U moet een nieuwe alcoholvergunning aanvragen als:

 • U een bedrijf start, verhuist of overneemt waar u alcohol wilt schenken of verkopen
 • De rechtsvorm van uw bedrijf verandert (bijv. bij omzetting van eenmanszaak naar B.V.)
 • Er een wijziging in de ondernemers plaatsvindt (bijvoorbeeld eenmanszaak wordt vennootschap onder firma of bij een wijziging in de vennoten)

Deze regels gelden ook bij de start of overname van een sportkantine, buurthuis et cetera.

U moet een wijziging van uw vergunning aanvragen als u:

 • Gaat verbouwen of uitbreiden (bijvoorbeeld met een terras)
 • Leidinggevenden wilt laten bijschrijven of doorhalen op uw vergunning

In uw horecazaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die op de alcoholvergunning staat vermeld.

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld)
 • U beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne
 • U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het pand voldoet aan de nodige inrichtingseisen. Deze zijn vastgelegd in de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit 2012
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een kantine, vereniging of stichting heeft u een bestuursreglement

Als u de vergunning aanvraagt voor een (sport)kantine hebben uw barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) gevolgd. Lees meer over de IVA op vrijwilligersacademie.nl.

Bibob

Aanvragen voor commerciële horecavergunningen worden getoetst aan de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). De Wet Bibob is bedoeld om te voorkomen dat onder meer horecabedrijven gebruikt gaan worden als dekmantel voor criminele activiteiten. Daarom geldt dat voor alle nieuwe aanvragen om een commerciële alcoholvergunning een Bibob-vragenlijst (voorzien van de gevraagde bijlagen) moet worden ingeleverd.

Als uit het Bibob-onderzoek blijkt dat de aanvrager van de vergunning verdacht wordt van betrokkenheid bij criminele activiteiten, wordt de gevraagde vergunning niet afgegeven.

Aanvragen

Doet u een nieuwe aanvraag alcoholvergunning? Dan verzoeken wij u, wanneer u de formulieren en bijlagen compleet heeft, een afspraak te maken via het Klantencontactcentrum op telefoonnummer (0341) 25 99 11 voor een intakegesprek.

Alle formulieren kunt u onderaan deze pagina vinden.

Verder ontvangen wij bij de aanvraag ook nog graag:

 • Kopieën van geldige legitimatiebewijzen (paspoort of identiteitskaart) van betrokkenen
 • Een recent gewaarmerkt Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Bouwkundige schets of tekening van het bedrijf

Tijdelijke ontheffing

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Wat u verder nog moet weten

 • Om te kijken of  een horecabedrijf past binnen het bestemmingsplan kunt u Ruimtelijke plannen raadplegen
 • Voor het starten van een nieuw horecabedrijf moet u een digitale milieumelding doen. Dit kunt u doen via de Activiteitenbesluit Internetmodule
 • Als er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig (kunnen) zijn, dan moet er een gebruiksmelding in verband met brandveiligheid worden gedaan via het Omgevingsloket
 • In de APV staat de gemeentelijke regelgeving op het gebied van openbare orde en veiligheid

Kosten

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor commercieel horecabedrijf/ slijtersbedrijf €166,15    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet voor een horecabedrijf dat zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard € 184,35    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanpassing van de Alcoholwet vergunning op basis van artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting) € 143,60    
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gewijzigde vergunning overeenkomstig artikel 30a van de Alcoholwet (wijziging leidinggevende(n)) € 36,40    
Het artikel 35 van de Alcoholwet € 41,80    

Formulieren

Formulieren voor een commerciële alcoholvergunning

Formulieren voor een paracommerciële alcoholvergunning

Formulier voor het wijzigen van leidinggevende(n)

Formulier voor het aanvragen van een drankontheffing

BIBOB-indieningsvereisten voor een nieuwe aanvraag Alcoholvergunning

Contact