Bedrijventerreinen

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Wilt u een bedrijf starten of een vestiging openen in Nunspeet? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met Bep Franken, bedrijfscontactfunctionaris.

Bel de gemeente: (0341) 25 99 11

Ontwikkeling van een bedrijventerrein in Elspeet

In Elspeet is behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein. Het college van B&W ziet mogelijkheden om dit aan de Uddelerweg (ten zuiden van de supermarkt) te realiseren. Het perceel Apeldoornseweg 80 en gronden aan de Uddelerweg in Elspeet zijn voor deze ontwikkeling aangekocht.

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan heeft de gemeente onder de Elspeetse ondernemers onderzoek gedaan naar de behoefte aan het bedrijventerrein. Ruim 70 ondernemers verspreid over de sectoren bouw, handel, logistiek, industrie/productie en dienstverlening werkten hier aan mee. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is aan een kleinschalig bedrijventerrein. Ruim 60% van de bedrijven gaf aan te staan voor een verhuisopgave binnen nu en drie jaar. Als verhuisreden is aangegeven ‘een gebrek aan ruimte’ of ‘een toekomstige uitbreiding’.

Het agrarische bedrijf en de agrarische bebouwing op het perceel Apeldoornseweg 80 worden beëindigd en gesaneerd. Om het bedrijventerrein te ontsluiten, wordt een ontsluitingsweg vanaf dit perceel richting de Uddelerweg, ten zuiden van de bestaande supermarkt gerealiseerd. Ten zuiden van de ontsluitingsweg worden tevens enkele bedrijfskavels gerealiseerd. Na realisatie van de ontsluitingsweg wordt de bestaande supermarkt voor gemotoriseerd verkeer hierop ontsloten. Daarnaast voorziet het plan in de herontwikkeling van het perceel Diepeweg 20. Op dit perceel wordt naast een bedrijfspand voor het houtbewerkingsbedrijf ook de mogelijkheid geboden voor de realisatie van een viertal woon-werkkavels. De woningen worden ontsloten via de Diepeweg en de bedrijfspanden via de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Het toekomstige bedrijventerrein is in te zien in het schetsontwerp (pdf, 6.48 MB).

Op dit moment is nog niet mogelijk om in te schrijven voor een bedrijfskavel. Te zijner tijd zal hierover gecommuniceerd worden.

Vaststelling bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet hebben bekend gemaakt dat de gemeenteraad op 24 juni 2021 het bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet gewijzigd heeft vastgesteld.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan een aantal wijzigingen doorgevoerd. De wijzigingen zijn opgenomen in de Zienswijzenota en het raadsbesluit. U vindt deze stukken via nunspeet.raadsinformatie.nl (raadsvergadering 24 juni, agendapunt 5). De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het kostenverhaal op een andere manier is verzekerd.

Bedrijventerrein De Kolk

Aan de oostkant van Nunspeet ligt het nieuwe bedrijventerrein De Kolk. Dit bedrijventerrein is te bereiken door de nieuwe rondweg die het verkeer via de Eperweg naar de Elburgerweg (en vice versa) leidt. De bedrijfskavels op de Kolk zijn voor bedrijven die een band hebben met Nunspeet. Erkende bedrijven die er al zijn gevestigd, zijn Stella Fietsen en Polinder Staalbouw.

Informatie over De Kolk en uitgifte kavels
 

Bedrijventerrein Feithenhof

Bedrijventerrein Feithenhof is in 2009 gerevitaliseerd waarna het een moderne en groene uitstraling heeft gekregen. Het trein- en busstation zijn op loopafstand en de rijksweg A28 ligt op enkele kilometers. Op het bedrijventerrein zijn zeer verschillende bedrijven aanwezig, niet alleen qua omvang maar ook wat karakter en branche betreft met overwegend lichte tot middelzware bedrijvigheid. Shimano, Prominent, B&C Products, Aarding Beheer, Inclusief Groep en Jan Kuipers zijn voorbeelden van deze verschillende internationale, landelijke en regionale bekende bedrijven. Bedrijventerrein Feithenhof is 27,7 ha groot.

Innovatief afkoppelen van regenwater

In het kader van Duurzaam Waterbeheer is gelijktijdig met de revitalisering zo veel mogelijk verhard oppervlakte afgekoppeld om de capaciteit van het bestaande riool en de rioolwaterzuivering te ontlasten. Het afgekoppelde regenwater wordt op een innovatieve wijze geïnfiltreerd door diepte-infiltratie. Het totaal afgekoppeld verhard oppervlak is maar liefst 10 ha. Dit betreft niet alleen de openbare ruimte maar vooral de bedrijfsterreinen en de gebouwen.

Bedrijventerrein Lepelingen I en II

Lepelingen I is een bedrijventerrein uit de jaren tachtig dat ongeveer 14 hectare groot is. In 2013 is het bedrijventerrein gerevitaliseerd, zodat het een frissere uitstraling heeft gekregen en een bedrijventerrein is geworden waar goed kan worden gewerkt. Lepelingen is aantrekkelijk; ondernemers kunnen er met plezier werken en bezoekers voelen zich er prettig.
Lepelingen II is eind jaren negentig ontwikkeld en heeft een moderne uitstraling.

De meeste bedrijven op Lepelingen hebben een lokaal en regionaal verzorgingsgebied zoals veel autobedrijven, een bouwmarkt, bouwgerelateerde bedrijven en kantoorpanden. Een enkel bedrijf, zoals Hellebrekers Technieken, heeft ook een landelijk en internationaal werkgebied. Lepelingen is goed ontsloten naar de rijksweg A28. Via de N310 is de snelweg binnen 5 minuten te bereiken.