Bedrijventerreinen

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Wilt u een bedrijf starten of een vestiging openen in de gemeente Nunspeet? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met Bep Franken, onze bedrijfscontactfunctionaris via l.franken@nunspeet.nl of (0341) 25 99 11 of 06 36 08 01 03

Het dorp Nunspeet kent vier bedrijventerreinen:

Bedrijventerrein Lepelingen I en II

Lepelingen I is een bedrijventerrein uit de jaren tachtig dat ongeveer 14 hectare groot is. In 2013 is het bedrijventerrein gerevitaliseerd, zodat het een frissere uitstraling heeft gekregen. Lepelingen is aantrekkelijk; ondernemers kunnen er met plezier werken en bezoekers voelen zich er prettig. Op Lepelingen II vindt u onder andere Forza en verschillende autobedrijven.

Lepelingen II is eind jaren negentig ontwikkeld en heeft een moderne uitstraling. De meeste bedrijven hier hebben een lokaal en regionaal verzorgingsgebied, zoals veel autobedrijven, een bouwmarkt, bouwgerelateerde bedrijven en kantoorpanden. Lepelingen is goed ontsloten naar de rijksweg A28. Via de N310 is de snelweg binnen 5 minuten te bereiken. Op Lepelingen II vindt u onder andere Praxis, Autobedrijf Prins en BB Grondwerken BV.

Bedrijventerrein Feithenhof

Bedrijventerrein Feithenhof is in 2009 gerevitaliseerd waarna het een moderne en groene uitstraling heeft gekregen. Het trein- en busstation zijn op loopafstand en de rijksweg A28 ligt op enkele kilometers. Op het bedrijventerrein zijn zeer verschillende bedrijven aanwezig. Niet alleen qua omvang, maar ook wat karakter en branche betreft met overwegend lichte tot middelzware bedrijvigheid. Shimano, Prominent, B&C Products, Inclusief Groep en Jan Kuipers zijn voorbeelden van deze verschillende internationale, landelijke en regionale bekende bedrijven. Bedrijventerrein Feithenhof is 27,7 ha groot.

Bedrijventerrein De Kolk

Aan de oostkant van Nunspeet ligt het nieuwste bedrijventerrein, De Kolk. Dit bedrijventerrein is te bereiken via de rondweg die het verkeer van de Eperweg naar de Elburgerweg leidt (en vice versa). De bedrijfskavels op de Kolk zijn voor bedrijven die een band hebben met Nunspeet. Erkende bedrijven die er al zijn gevestigd, zijn Stella Fietsen, Polinder Staalbouw, Arma Keukens en Hellebrekers Techniek.

Op bedrijventerrein De Kolk komen in het voorjaar van 2022 kavels beschikbaar. Lees meer op de pagina uitgifte De Kolk.

Ontwerpverkeersbesluit parkeerverbodszone Bedrijventerrein De Kolk

Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij hebben besloten op het bedrijventerrein De Kolk een parkeerverbodszone in te stellen. Dit besluit is genomen omdat het parkeren van auto’s van bedrijven en van bezoekers van deze bedrijven op eigen terrein moet plaatsvinden. Dit geldt voor de wegen Rondweg De Kolk (voor zover gelegen binnen de bebouwde kom), de Oosteinderweg (vanaf de fysieke afsluiting in oostelijke richting), de Buiging, de Wieling, de Draaiing en de Ronding. De maatregel is inmiddels ingegaan.

Zienswijze

Het ontwerpverkeersbesluit ligt van 29 december 2021 tot en met 8 februari 2022 ter inzage in Klantcontactcentrum (KCC). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende deze periode hun zienswijze over dit ontwerpbesluit kenbaar maken bij ons college.

Ontwikkeling van een bedrijventerrein in Elspeet

In Elspeet is behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein. Het college van B&W ziet mogelijkheden om dit aan de Uddelerweg (ten zuiden van de supermarkt) te realiseren. Het perceel Apeldoornseweg 80 en gronden aan de Uddelerweg in Elspeet zijn voor deze ontwikkeling aangekocht.

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan heeft de gemeente onder de Elspeetse ondernemers onderzoek gedaan naar de behoefte aan het bedrijventerrein. Ruim 70 ondernemers verspreid over de sectoren bouw, handel, logistiek, industrie/productie en dienstverlening werkten hier aan mee. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is aan een kleinschalig bedrijventerrein. Ruim 60% van de bedrijven gaf aan te staan voor een verhuisopgave binnen nu en drie jaar. Als verhuisreden is aangegeven ‘een gebrek aan ruimte’ of ‘een toekomstige uitbreiding’.

Het agrarische bedrijf en de agrarische bebouwing op het perceel Apeldoornseweg 80 worden beëindigd en gesaneerd. Om het bedrijventerrein te ontsluiten, wordt een ontsluitingsweg vanaf dit perceel richting de Uddelerweg, ten zuiden van de bestaande supermarkt gerealiseerd. Ten zuiden van de ontsluitingsweg worden tevens enkele bedrijfskavels gerealiseerd. Na realisatie van de ontsluitingsweg wordt de bestaande supermarkt voor gemotoriseerd verkeer hierop ontsloten. Daarnaast voorziet het plan in de herontwikkeling van het perceel Diepeweg 20. Op dit perceel wordt naast een bedrijfspand voor het houtbewerkingsbedrijf ook de mogelijkheid geboden voor de realisatie van een viertal woon-werkkavels. De woningen worden ontsloten via de Diepeweg en de bedrijfspanden via de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Het toekomstige bedrijventerrein is in te zien in het schetsontwerp (pdf, 6.48 MB). Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Bedrijventerrein Elspeet vastgesteld. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan zijn beroepschriften bij de Raad van State beroepschriften ingediend.

Op dit moment is nog niet mogelijk om in te schrijven voor een bedrijfskavel. Te zijner tijd zal hierover gecommuniceerd worden.

Contact