Bedrijventerreinen

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Wilt u een bedrijf starten of een vestiging openen in de gemeente Nunspeet? Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Neem contact op met Bep Franken, onze bedrijfscontactfunctionaris via l.franken@nunspeet.nl of (0341) 25 99 11 of 06 36 08 01 03

Parkmanagement

Stg. Parkmanagement Nunspeet is onderdeel van Bedrijvenkring Nunspeet. Het doel van deze stichting is gezamenlijk met de gevestigde bedrijven en andere belangrijke stakeholders, nu en in de toekomst, de kwaliteit van het bedrijventerrein te verbeteren en te behouden.
Parkmanagement is de spil, ‘ontzorger’ en aanjager en regelt namens en met de ondernemers de zaken die het collectieve belang dienen. 
Voor meer informatie en contact, kunt u terecht bij parkmanager Esther Bouwman via tel. 06 59 83 09 10 of op de website van de Bedrijvenkring Nunspeet over het parkmanagement

Bedrijventerrein Lepelingen I en II

Lepelingen I is een bedrijventerrein uit de jaren tachtig dat ongeveer 14 hectare groot is. In 2013 is het bedrijventerrein gerevitaliseerd, zodat het een frissere uitstraling heeft gekregen. Lepelingen is aantrekkelijk; ondernemers kunnen er met plezier werken en bezoekers voelen zich er prettig. Op Lepelingen II vindt u verschillende mkb-bedrijven.

Lepelingen II is eind jaren negentig ontwikkeld en heeft een moderne uitstraling. De meeste bedrijven hier hebben een lokaal en regionaal verzorgingsgebied, zoals veel autobedrijven, een bouwmarkt, bouwgerelateerde bedrijven en kantoorpanden. Lepelingen is goed ontsloten naar de rijksweg A28. Via de N310 is de snelweg binnen 5 minuten te bereiken.

Bedrijventerrein Feithenhof

Bedrijventerrein Feithenhof is in 2009 gerevitaliseerd waarna het een moderne en groene uitstraling heeft gekregen. Het trein- en busstation zijn op loopafstand en de rijksweg A28 ligt op enkele kilometers. Op het bedrijventerrein zijn zeer verschillende bedrijven aanwezig. Niet alleen qua omvang, maar ook wat karakter en branche betreft met overwegend lichte tot middelzware bedrijvigheid. Bedrijventerrein Feithenhof is 27,7 ha groot.

Bedrijventerrein De Kolk

Aan de oostkant van Nunspeet ligt het nieuwste bedrijventerrein, De Kolk. Dit bedrijventerrein is te bereiken via de rondweg die het verkeer van de Eperweg naar de Elburgerweg leidt (en vice versa). De bedrijfskavels op de Kolk zijn voor bedrijven die een band hebben met Nunspeet.

Op bedrijventerrein De Kolk komen in 2022 kavels beschikbaar. Lees meer op de pagina uitgifte De Kolk.

Ontwikkeling van een bedrijventerrein in Elspeet

In Elspeet is behoefte aan een kleinschalig bedrijventerrein. Het college van B&W ziet mogelijkheden om dit aan de Uddelerweg (ten zuiden van de supermarkt) te realiseren. Het perceel Apeldoornseweg 80 en gronden aan de Uddelerweg in Elspeet zijn voor deze ontwikkeling aangekocht.

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan heeft de gemeente onder de Elspeetse ondernemers onderzoek gedaan naar de behoefte aan het bedrijventerrein. Ruim 70 ondernemers verspreid over de sectoren bouw, handel, logistiek, industrie/productie en dienstverlening werkten hier aan mee. Uit het onderzoek bleek dat er behoefte is aan een kleinschalig bedrijventerrein. Ruim 60% van de bedrijven gaf aan te staan voor een verhuisopgave binnen nu en drie jaar. Als verhuisreden is aangegeven ‘een gebrek aan ruimte’ of ‘een toekomstige uitbreiding’.

Het agrarische bedrijf en de agrarische bebouwing op het perceel Apeldoornseweg 80 worden beëindigd en gesaneerd. Om het bedrijventerrein te ontsluiten, wordt een ontsluitingsweg vanaf dit perceel richting de Uddelerweg, ten zuiden van de bestaande supermarkt gerealiseerd. Ten zuiden van de ontsluitingsweg worden tevens enkele bedrijfskavels gerealiseerd. Na realisatie van de ontsluitingsweg wordt de bestaande supermarkt voor gemotoriseerd verkeer hierop ontsloten. Daarnaast voorziet het plan in de herontwikkeling van het perceel Diepeweg 20. Op dit perceel wordt naast een bedrijfspand voor het houtbewerkingsbedrijf ook de mogelijkheid geboden voor de realisatie van een viertal woon-werkkavels. De woningen worden ontsloten via de Diepeweg en de bedrijfspanden via de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Het toekomstige bedrijventerrein is in te zien in het schetsontwerp (pdf, 6.48 MB).

Op dit moment is nog niet mogelijk om in te schrijven voor een bedrijfskavel. Te zijner tijd zal hierover gecommuniceerd worden.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Elspeet

Het college van B&W maakt bekend dat de gemeenteraad op 28 april 2022 een wijzigingsbesluit voor het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Elspeet' heeft vastgesteld. Op 24 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Elspeet' vastgesteld. Tegen het
vastgestelde bestemmingsplan is beroep ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. In de uitspraak van 2 september 2021 heeft de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het verzoek om voorlopige voorziening toegewezen. De beroepsprocedure tegen het vastgestelde bestemmingsplan is nog aanhangig. Artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) biedt de mogelijkheid om hangende beroep gebreken uit het oorspronkelijke vaststellingsbesluit te wijzigen.

Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is nader ecologisch onderzoek ten behoeve van de das uitgevoerd. In dit onderzoek is geconstateerd dat de das veelvuldig gebruik maakt van graspercelen ten
noordoosten van het projectgebied - en buiten het bestemmingsplangebied. Het is van belang dat deze graspercelen buiten het plangebied bereikbaar blijven voor de das en dat de looproutes hiernaartoe behouden blijven. Om te borgen dat de looproutes behouden blijven, is de verbeelding van het bestemmingsplan daarop aangepast. Ten oosten en ten noorden van de bestaande bedrijfswoning wordt een strook met de bestemming Bedrijventerrein gewijzigd in de bestemming Natuur-Landschap. Verder wordt een strook met de bestemming Natuur-Landschap, gelegen op de hoek van het plangebied (oost-zuid) verbreed ten koste van een bedrijfsbestemming.

Inzageperiode

U kunt met ingang van woensdag 4 mei 2022 tot en met dinsdag 14 juni 2022 het gewijzigde bestemmingsplan inzien in het gemeentehuis. Het gewijzigde bestemmingsplan is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01184-vg02). Het raadsvoorstel en
overige documenten vindt u via nunspeet.raadsinformatie.nl, agendapunt 10.

Beroep

Tijdens bovengenoemde termijn kan tegen dit gewijzigde vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door indieners van zienswijzen en belanghebbenden. Het beroep kan alleen worden gericht tegen de in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen. De eerder ingestelde beroepen tegen het vaststellingsbesluit van 24 juni 2021 hebben op grond van artikel 6:19 Awb van rechtswege mede betrekking op het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. Via loket.raadvanstate.nl is het ook mogelijk digitaal beroep in te stellen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website van de Raad van State voor de precieze voorwaarden.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor vragen
neemt u contact op met Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting via (0341) 25 99 11.