In contact met de raad

​Wanneer kunt u bijvoorbeeld bij de raad terecht?

  • Als u de raad wilt laten weten hoe u denkt over het beleid van de gemeente en de plannen
  • Als u politieke aandacht wilt voor een probleem, plan of gebeurtenis
  • Als u een idee wilt introduceren voor nieuw beleid
  • Als u algemene interesse heeft voor lokale politiek

U kunt alle raadsleden ineens benaderen, maar bijvoorbeeld ook één of meerdere fracties via de fractievoorzitters. Vijf fracties kunnen niet als raad als één geheel naar buiten treden. Elke fractie vertegenwoordigt immers andere belangen. Het is daarom begrijpelijk dat u in sommige gevallen alleen contact zoekt met een bepaalde fractie of enkele fracties. Verder kunt u ook individuele raadsleden benaderen.

Uiteraard kunt u de raadsleden en/of fracties ook benaderen via de griffie. Dit kan telefonisch via (0341) 25 99 11 of  e-mail de griffie via griffie@nunspeet.nl.

Spreekrecht

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie 5 minuten spreektijd krijgen tijdens een commissievergadering. De agenda en stukken van de commissievergaderingen vindt u online. U kunt reageren op een onderwerp op de agenda. Om gebruik te maken van het spreekrecht, neemt u voor 12.00 uur op de dag voor de vergadering telefonisch contact op met de griffie via (0341) 25 99 11, of via e-mail: griffie@nunspeet.nl.

U kunt tijdens een commissievergadering niet inspreken over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan en over personen en persoonlijke aangelegenheden.

Gezamenlijk fractieberaad

Elke maand houden de Nunspeetse fracties in de gemeenteraad hun eigen fractieberaad, doorgaans op de maandagen voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissies en de raad. Geregeld maken inwoners en instellingen van die gelegenheid gebruik om bepaalde zaken onder de aandacht van de afzonderlijke raadsfracties te brengen. Alle raadsfracties vinden dit belangrijk en daarom blijft dit ook zo.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, heeft de raad besloten dat iedere maand voorafgaand aan het fractieberaad voor de vergaderingen van de raadscommissies een gezamenlijke fractiebijeenkomst wordt georganiseerd. Voordeel hiervan is dat u in één keer uw verhaal kunt doen bij alle fracties. Daarbij is het de bedoeling deze bijeenkomsten zo laagdrempelig mogelijk zijn.

Als u op deze avond uw mening in één keer aan alle fracties kenbaar wilt maken, wordt u verzocht dat tijdig kenbaar te maken aan een van de raadsgriffiers: de heer J.L van den Broek of de heer P.N. Kokkes, via telefoonnummer: (0341) 25 99 11. U krijgt vervolgens de spelregels per e-mail toegezonden van de griffie.

Om misverstanden te voorkomen: het blijft dus ook mogelijk een gesprek aan te gaan met elke fractie afzonderlijk. Daarvoor kunt u rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter(s) van de desbetreffende fractie(s).