Op 25 mei a.s. van 10u tot 14u houdt de gemeente Nunspeet een Open Huis. Er is van alles te zien en te doen. Meer informatie.

Uw plannen en de Omgevingswet

Zeer waarschijnlijk geldt vanaf 1 januari 2024 de nieuwe Omgevingswet. Deze wet kan gevolgen hebben voor uw plannen om te (ver)bouwen of als u een andere ruimtelijke ontwikkeling wilt realiseren. Hieronder leggen we uit wat de gevolgen zijn voor een vergunningaanvraag of een planwijziging voor de periode tot en vanaf 1 januari 2024. U maakt zelf de keuze voor de procedure die het beste bij uw situatie past.

Uw wilt een omgevingsvergunning aanvragen

Accordion item is ingeklapt
 • U kunt op de gebruikelijke manier een vergunning aanvragen.
 • Het is belangrijk dat de aanvraag compleet wordt ingediend.
 • Een eenmalig kort uitstel om uw aanvraag aan te vullen, is mogelijk.
 • Lukt dat niet? Dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
 • U kunt dan een nieuw verzoek indienen volgens de regels die na 1 januari 2024 gelden.
Accordion item is ingeklapt
 • U kunt uw aanvraag  gewoon indienen via de website van de gemeente Nunspeet.
 • U wordt vanzelf doorgeleid naar het nieuwe digitale omgevingsloket.
 • We behandelen uw aanvraag volgens de Omgevingswet en toetsen aan het omgevingsplan. In dit plan staan op 1 juli dezelfde regels als in de huidige bestemmingsplannen.
 • Als u een vergunning aanvraagt voor (ver)bouwen hoort u van de gemeente of de bouwtechnische toets moet worden gedaan door een private partij op grond van de (nieuwe) Wet Kwaliteitsborging of dat de gemeente dit zelf doet.

U wilt de gemeente vragen het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien

Accordion item is ingeklapt
 • Bestemmingsplannen en wijzigingsplannen die vóór 1 januari 2024 als ontwerp ter inzage worden gelegd, vallen nog onder het huidige omgevingsrecht.
 • De gemeente heeft voorbereidingstijd nodig om uw ontwerpplan ter inzage te leggen.
 • Als een verzoek tussen nu en 1 januari 2024 wordt ingediend, bekijken gemeente en initiatiefnemer gezamenlijk of het mogelijk is het ontwerp voor 1 januari 2024 ter inzage te leggen.
 • Als een verzoek om een bestemmingsplan te wijzigen of te herzien ná 1 januari 2024 wordt ingediend, kan het niet meer onder het huidige recht worden afgehandeld.
 • Uw kunt wel (alvast) een plan indienen dat voldoet aan de regels na 1 januari 2024.
Accordion item is ingeklapt
 • De regels uit de bestemmingsplannen zijn op 1 januari 2024 onderdeel van het omgevingsplan.
 • Uw verzoek en het plan moet worden opgesteld als een wijziging van het omgevingsplan.
 • De gemeente Nunspeet zal in de tweede helft van 2024 voor de meeste planwijzigingen nog werken met de huidige standaarden (ook wel TAM-IMRO genoemd).
 • Soms kunt u ook afwijken van het omgevingsplan met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Het omgevingsplan zelf wordt dan niet gewijzigd.
 • Adviesbureaus die u kunnen ondersteunen bij het verzoek, zijn bekend met de standaarden en mogelijkheid van de BOPA.

Keuze voor de procedure en informatie

U kunt de procedure kiezen die het beste bij uw situatie past. Uiteraard denken we hierover graag met u mee. U kunt uw vraag stellen via gemeente@nunspeet.nl. Wel blijft u verantwoordelijk voor uw keuze.

Meer informatie

Wet Kwaliteitsborging

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. De Rijksoverheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is hier voor bedoeld. Naar verwachting gaat deze wet per 1 januari 2024 stapsgewijs in. Alle bouwbedrijven krijgen hiermee te maken.

De veranderingen uit de Wkb gelden de eerst jaren alleen voor eenvoudige bouwwerken, zoals een woning of een klein bedrijfspand. De planning is dat de regels vanaf 2026 ook gaan gelden voor andere bouwwerken. Het beter controleren van de kwaliteit van het bouwen, is een taak van het bouwbedrijf en de onafhankelijke kwaliteitscontroleur (kwaliteitsborger).

Als bouwbedrijf is het belangrijk dat u er rekening mee houdt dat de wet gevolgen kan hebben voor de aansprakelijkheid van uw bedrijf. Het is daarom verstandig om u alvast goed in te lezen in de nieuwe wet en de veranderingen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de betreffende brancheverenigingen binnen de bouw en de informatieve websites, zoals www.rijksoverheid.nl of www.stichtingibk.nl.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris via telefoonnummer (0341) 25 99 11 of via e mail: gemeente@nunspeet.nl.
 
De Wet Kwaliteitsborging treedt tegelijk met de Omgevingswet in werking. Deze wet kan van invloed zijn op uw aanvraag voor een omgevingsvergunning of planwijziging.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)