Boom kappen

Wilt u een boom kappen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) nodig heeft. Dit geldt ook als u een boom ingrijpend wilt snoeien of verplanten. Een vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Het gemeentelijk bomen bestand wordt jaarlijks onderzocht. Het onderhoud van de landschappelijke beplantingen/bosjes bestaat uit een dunning (het kappen om andere beplanting meer ruimte te geven) en het verwijderen van slechte of dode (regulier onderhoud). De bomen die in aanmerking komen voor dunning of kappen (verwijderen) staan op het Kapplan. Meer informatie over het Kapplan en het actuele Kapplan is te lezen in het Kapplan 2020-2021.

Let op: zorg dat u een foto of plattegrond heeft waarop u kunt aangeven om welke boom het gaat.

Wat u moet weten

Via de onderstaande beslisbomen kunt u kijken of u een vergunning nodig heeft (heeft u twijfel, bel dan de gemeente (0341) 25 99 11.

Let op: u moet vooraf overleg plegen met de gemeente en schriftelijke toestemming hebben voor het kappen van een gemeentelijke boom.

Geen vergunning

U heeft geen vergunning nodig als de boom aan de alle volgende voorwaarden voldoet:

  • Geen gemeentelijke boom
  • Geen boom van 80 jaar of ouder en een minimale levensverwachting van 10 jaar
  • Geen boom geplant in het kader van herplantverplichting
  • Geen boom in de boomzone is met een stamomtrek van 120 cm of meer

In de digitale bomenkaart kunt u zien waar de boomzones zijn en waar de bebouwde komgrens ligt. Daarnaast kunt u zien waar de gemeentelijke bomen, de herplantverplichtige bomen en de bomen met een leeftijd van 80 jaar en ouder en een minimale levensverwachting van 10 jaar (op de kaart weergegeven als ‘monumentaal’) staan. Een boomzonegebied is een door de gemeenteraad aangewezen gebied met een bosachtig karakter binnen de bebouwde kom.

Toestemming eigenaar

Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. Dit geldt ook voor gemeentelijke bomen.

Na uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de vergunning verlenen, weigeren, onder voorwaarden verlenen of kan de vergunningverlening uitstellen.

Let op: als u een vergunning krijgt, mag u niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin u en of andere mensen bezwaar kunnen indienen tegen het besluit.

Let op: volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) mag u het gehele jaar geen nesten van dieren verstoren. U moet dus altijd kijken of er geen nest in de te kappen boom/bomen aanwezig is.

Kosten

Er is een vast bedrag voor een omgevingsvergunningaanvraag van € 82,50. Daarbovenop komt de verhoging van € 54,- voor het onderdeel boom kappen. Eventuele herplant moet u zelf betalen.

Let op: als u de vergunningaanvraag indient, bent u deze kosten verschuldigd, ook als de vergunning wordt geweigerd.

Meer informatie

Lees meer over het kappen van bomen in de Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2021.

U kunt voor meer informatie terecht in het Klantcontactcentrum of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Contact