Boom kappen

Wilt u een boom kappen? Dan kan het zijn dat u hiervoor een omgevingsvergunning (voorheen kapvergunning) nodig heeft. Dit geldt ook als u een boom ingrijpend wilt snoeien of verplanten. Een vergunning vraagt u online aan via het Omgevingsloket.

Wat u moet weten

Via de onderstaande beslisbomen kunt u kijken of u een vergunning nodig heeft (heeft u twijfel, bel dan de gemeente (0341) 25 99 11.

Toestemming eigenaar

Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond? Dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig. Dit geldt ook voor gemeentelijke bomen.

Geen vergunning

U heeft geen vergunning nodig als de boom aan de alle volgende voorwaarden voldoet:

  • geen gemeentelijke boom;
  • geen boom van 80 jaar of ouder en een minimale levensverwachting van 10 jaar;
  • geen boom geplant in het kader van herplantverplichting;
  • geen boom in de boomzone is met een stamomtrek van 120 cm of meer.

In de digitale bomenkaart kunt u zien waar de boomzones zijn en waar de bebouwde komgrens ligt. Daarnaast kunt u zien waar de gemeentelijke bomen, de herplantverplichtige bomen en de bomen met een leeftijd van 80 jaar en ouder en een minimale levensverwachting van 10 jaar (op de kaart weergegeven als ‘monumentaal’) staan. Een boomzonegebied is een door de gemeenteraad aangewezen gebied met een bosachtig karakter binnen de bebouwde kom.

Uw aanvraag

Let op: zorg dat u een foto of plattegrond heeft waarop u kunt aangeven om welke boom het gaat.

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. De gemeente kan de vergunning verlenen, weigeren, onder voorwaarden verlenen of kan de vergunningverlening uitstellen.

Om het bomenbestand op peil te houden, wordt in principe bij het kappen van een boom een herplantplicht opgelegd. Hiervoor kan in bepaalde gevallen de compensatietabel (pdf, 139.33 KB) gebruikt worden als uitgangspunt. Het bepalen van een herplantplicht is namelijk altijd maatwerk. In sommige gevallen is een herplantplicht niet mogelijk, er kan dan een geldelijke bijdrage worden gestort in het Herplantfonds (Herplantfonds Nunspeet te vinden op overheid.nl).

Let op: als u een vergunning krijgt, mag u niet direct kappen. U moet 6 weken wachten. Dat is de periode waarin u en of andere mensen bezwaar kunnen indienen tegen het besluit.

Let op: volgens de Omgevingswet mag u het gehele jaar geen nesten van dieren verstoren. U moet dus altijd kijken of er geen nest in de te kappen boom/bomen aanwezig is.

Communicatie

De gemeente Nunspeet maakt gebruik van het berichtenplatform jeleefomgeving.nl. Wanneer u een aanvraag heeft ingediend en er nieuws is over de aanvraag krijgt u een mail van jeleefomgeving.nl. Deze mail namens de gemeente Nunspeet is veilig. Open het bericht en log in met de toegezonden code.

Kosten

Er is een vast bedrag voor een omgevingsvergunningaanvraag van € 87,15. Daarbovenop komt de verhoging van € 57,40 voor het onderdeel boom kappen. Eventuele herplant moet u zelf betalen.

Let op: als u de vergunningaanvraag indient, bent u deze kosten verschuldigd, ook als de vergunning wordt geweigerd.

Meer informatie

Accordion item is ingeklapt

De laatste jaren ontvangt de gemeente Nunspeet steeds vaker verzoeken van inwoners over het snoeien of kappen van (gemeentelijke) bomen om meer zon op zonnepanelen te krijgen.

Hoewel de gemeente Nunspeet een voorstander is van duurzame energieopwekking door zonnepanelen, vinden wij dat dit niet ten koste mag gaan van de bomen in onze gemeente.

Bomen leveren een belangrijke bijdrage voor de natuur, het milieu en de groene leefomgeving.

Vanwege het veranderende klimaat zijn bomen onmisbaar want ze spelen een grote rol in klimaatadaptatie. In een leef- en woonomgeving kunnen bomen (door natuurlijke schaduwwerking) de omgevingstemperatuur verlagen waardoor hittestress wordt beperkt.

Ook verbeteren bomen de luchtkwaliteit omdat de bladeren fijnstof afvangen en zuurstof produceren. Het waterbergende vermogen van bomen helpt bij het beperken van wateroverlast veroorzaakt door piekbuien.

De gemeente is daarom terughoudend met het kappen van gemeentelijke bomen en het verlenen van omgevingsvergunningen (voor het kappen van bomen) om meer zon op zonnepanelen te krijgen.

Bij het planten van nieuwe bomen houdt de gemeente rekening met de positie en de grootte van de nieuwe boom ten opzichte van de zon en nabije woningen. In verband met beperkingen in de openbare ruimte is het niet altijd mogelijk een ideale standplaats voor een toekomstige boom te creëren. Dit komt door onder andere wettelijke eisen zoals ligging kabels en leidingen, parkeernormen, afval inzameling, openbare verlichting, inritten of andere openbare voorzieningen.

Accordion item is ingeklapt

Het gemeentelijk bomen bestand wordt jaarlijks onderzocht. Het onderhoud van de landschappelijke beplantingen/bosjes bestaat uit een dunning (het kappen om andere beplanting meer ruimte te geven) en het verwijderen van slechte of dode (regulier onderhoud). De bomen die in aanmerking komen voor dunning of kappen (verwijderen) staan op het Kapplan. Meer informatie over het Kapplan en het actuele Kapplan is te lezen in het Kapplan 2023-2024.

Accordion item is ingeklapt

Meer informatie over de (lijst) monumentale bomen in onze gemeente is te lezen op de pagina Lijst Monumentale bomen 2023.

Accordion item is ingeklapt

Het onderhouden van een monumentale boom vraagt specialistische kennis en brengt hogere onderhoudskosten met zich mee. De gemeente wil een Onderhoudsfonds oprichten voor een tegemoetkoming in de kosten. Denk aan een periodieke inspectie of een tegemoetkoming in de onderhoudskosten. Ideeën hiervoor konden tot 21 maart 2022 worden ingediend. Momenteel worden de reacties verwerkt en wordt er verder gewerkt aan een opzet voor het Onderhoudsfonds. Meer informatie is te lezen op de pagina Lijst Monumentale bomen 2023.

Accordion item is ingeklapt

Lees meer over het kappen van bomen in de Bomenverordening van de gemeente Nunspeet 2021 op overheid.nl.

Accordion item is ingeklapt

U kunt voor meer informatie terecht in het gemeentehuis of u kunt bellen met telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Wat vindt u van onze website?

Groene smiley (positief)Oranje smiley (neutraal)Rode smiley (negatief)

Contact