Stationsomgeving

De Nunspeetse stationsomgeving gaat veranderen.

Wat moet u weten

De Nunspeetse stationsomgeving krijgt een facelift waarbij de huidige spoorwegovergang plaats maakt voor twee afzonderlijke tunnels: één onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en één voor langzaam verkeer met hierbij ook een toegang tot het perron.

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd?

De stakeholders in het gebied zijn in maart en april 2019 intensief betrokken bij de uitwerking. De input is voor de zomer verwerkt in een verdergaand voorlopig ontwerp. Dit wordt nu zodanig uitgewerkt dat het maakbaar en haalbaar is. Aansluitend moeten de uitkomsten leiden tot een uitvoeringsbesluit met financiële onderbouwing. 

Fasering

De fasering gaat via drie sporen:

  • Spoor 1 betreft de verdere planvorming. Het ontwerp is rond de zomer gepresenteerd aan het college van B&W. Dat heeft groen licht gegeven voor de verdere uitwerking richting het realisatiebesluit eind dit jaar
  • Spoor 2 betreft de financiën. We krijgen steeds beter zicht op de te verwachten kosten van het totale project. Uiteraard moet aan de hand van de kosten gekeken worden hoe we die gaan dekken. Zo wordt onder andere gekeken welke subsidiemogelijkheden er zijn op de verschillende terreinen. Daar zijn we druk mee bezig
  • Spoor 3 betreft de voorbereiding van de grondverwerving. Bij de uitwerking van het plan wordt duidelijk welke gronden we nodig hebben. We gaan in gesprek met de grondeigenaren en proberen met hen overeenstemming te bereiken. Met de eigenaar van de gronden van Emté is inmiddels overeenstemming bereikt

 

Planning

De oorspronkelijk planning was om in december 2019 een realisatiebesluit te nemen. Deze planning blijkt niet haalbaar. De herinrichting van de stationsomgeving is complex, erg kostbaar, er zijn veel betrokkenen en er spelen veel belangen.

De nodige zorgvuldigheid in het voorbereidingsproces, de grondverwerving en het goed inzicht krijgen in de bodemgesteldheid maar ook nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van de gekozen variant (de bouwkosten stijgen maar door) dwingen de gemeente een uitstel te vragen van het realisatiebesluit dat de raad neemt. 

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei heeft de raad unaniem ingestemd met het realisatiebesluit Stationsomgeving; de aanleg van de onderdoorgangen bij het spoor aan de Elspeterweg. De voorbereidingen voor de daadwerkelijke aanleg kunnen van start. Lees verder

Meer informatie

Lees meer over het project rondom de Stationsomgeving in:

Contact