Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en op vrijdag 27 mei a.s. zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten. 

Kijktuinen

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met veel betaalbare woningen en een zonnepanelenveld dat de komende 25 jaar onder anderen Sportcentrum De Wiltsangh en het gemeentehuis duurzaam van energie moet voorzien. De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan dat de transformatie van de voormalige Kijktuinen juridisch mogelijk maakt is momenteel in procedure.

Heeft u belangstelling voor een woning in de Kijktuinen?

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven als belangstellende voor een woning in de Kijktuinen. Er is namelijk nog niet bepaald hoe de bouwgrond uitgegeven zal worden. Dit wordt in de komende periode bepaald en zal concreet worden vormgegeven na de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het moment dat u zich wel kunt inschrijven als belangstellende, zullen wij bekend maken via deze pagina, de Nunspeter Koerier en de lokale media. Het is nog niet duidelijk wanneer er kan worden begonnen met de inschrijvingen. Wanneer dit wel het geval is, wordt het bekend gemaakt op deze webpagina.

Stand van zaken

Start bouwrijp maken en afronding zonnepanelenveld

2 mei 2022
In de week van 2 mei is gestart met het bouwrijp maken van het voormalige terrein De Kijktuinen voor toekomstige woningbouw.
Afgelopen vrijdag 29 april om 10.00 uur heeft hiervoor een starthandeling met wethouder Groothuis plaatsgevonden op De Kijktuinen.

Het plan De Kijktuinen voorziet in verschillende woningen voor diverse doelgroepen waaronder sociale koop, sociale huur en middenhuur.
De planning (onder voorbehoud) is dat rond de zomer informatie beschikbaar wordt gesteld over de uitgifte van woningen.

Het bouwrijp maken wordt in oktober afgerond. Omnia Wonen is als eerste partij aangesloten om 23 sociale huurwoningen te realiseren en start hiermee in november.

Het zonnepanelenveld is gedurende de maand april aangelegd. De werkzaamheden zijn hiervoor nagenoeg afgerond. In de komende periode zal worden gewerkt aan het finaliseren van de aansluiting op het net.


Beweging in De Kijktuinen: persleiding en sloop schuur

3 maart 2022

De laatste tijd vinden er al wat activiteiten plaats op het terrein van De Kijktuinen. Zo is het hekwerk voor het zonnepanelenveld al geplaatst in januari en wordt in begin maart de laatste schuur die nog op het terrein stond gesloopt. Daarnaast wordt er momenteel een persleiding van het waterschap verlegd. De oude persleiding, die dwars onder De Kijktuinen doorliep, wordt vervroegd vervangen door onder anderen de geuroverlast die deze gaf. De verwachting is dat dit eind maart is afgerond. Deze werkzaamheden zijn zo gepland, zodat ze zijn afgerond voor de voorbereidingen voor de bouw van de wijk zelf plaatsvinden.

Draagvlak

Het gemeentebestuur vindt draagvlak voor het plan erg belangrijk. Er is in eerdere fasen van de planvorming met diverse bewonersgroepen en omwonenden gesproken. Hun inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. Beide plannen zijn in het collegebesluit van 29 juni 2021 vastgesteld.

Vervolg

Na vaststelling kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State. In het geval géén beroep wordt aangetekend, kan naar verwachting in het tweede kwartaal 2022 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de eerste woningen zou dan het derde kwartaal 2022 kunnen starten.

Aan het begin van het jaar zal concreter worden gemaakt hoe de gronduitgifte zal plaatsvinden en zal naar verwachting ook het zonnepanelenveld worden gerealiseerd.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Matthijs Witting per mail: m.witting@nunspeet.nl of telefoon: (0341) 25 99 11.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de archiefpagina.

Contact