Kijktuinen

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met veel betaalbare woningen en een zonnepanelenveld dat de komende 25 jaar onder anderen Sportcentrum De Wiltsangh en het gemeentehuis duurzaam van energie moet voorzien. De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan dat de transformatie van de voormalige Kijktuinen juridisch mogelijk maakt is momenteel in procedure.

Heeft u belangstelling voor een woning in de Kijktuinen?

Op dit moment kunt u zich niet inschrijven als belangstellende voor een woning in de Kijktuinen. Er is namelijk nog niet bepaald hoe de woningen uitgegeven zullen worden. Dit wordt in de loop van de zomer, parallel aan de procedure van het ontwerpbestemmingsplan bepaald.

Het moment dat u zich wel kunt inschrijven als belangstellende, zullen wij bekend maken via deze pagina, Nunspeet-Huis-aan-Huis en de lokale media.

Stand van zaken

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden

5 juli 2021
Vanaf woensdag 7 juli tot en met dinsdag 17 augustus liggen in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis gedurende zes weken voor een ieder ter inzage het bestemmingsplan De Kijktuinen en het ontwerpbesluit hogere waarden. Het bestemmingsplan is ook te downloaden onderaan deze pagina en via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP78125-ow01.).

Inloop informatieavond

Op donderdag 15 juli aanstaande wordt er van 16:30 tot 19:30 een inloopavond georganiseerd in de hal van het gemeentehuis, waar bewoners vragen kunnen stellen. Deze avond is bedoeld voor het verstrekken van informatie over de bestemmingsplanprocedure en het stedenbouwkundig plan. Deze avond is nadrukkelijk niet bedoeld voor woningzoekenden. Tijdens deze avond zullen er verschillende gemeenteambtenaren aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden en u van toelichting te voorzien over de plannen.


Plannen gewijzigd

12 april 2021
De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met zo veel mogelijk betaalbare woningen. Het in het plan opgenomen project voor beschermd wonen (28 zorgwoningen) gaat niet door. Hier voor in de plaats komen er 18 starters- en/of seniorenwoningen. In het nieuwsbericht leest u hier meer over.

Draagvlak

Het gemeentebestuur vindt draagvlak voor het plan erg belangrijk. Er is in eerdere fasen van de planvorming met diverse bewonersgroepen en omwonenden gesproken. Hun inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. Beide plannen zijn in het collegebesluit van 29 juni 2021 vastgesteld.

Vervolg

De eventuele reacties op deze plannen betrekt het gemeentebestuur bij de vaststelling van de definitieve plannen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt van woensdag 7 juli tot en met dinsdag 17 augustus ter inzage voor zienswijzen. Deze zienswijzen worden vervolgens verwerkt in een reactienota zienswijzen en in het bestemmingsplan. Dit plan wordt dan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Na vaststelling kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep aantekenen bij de Raad van State. In het geval géén beroep wordt aangetekend, kan naar verwachting in het eerste kwartaal 2022 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De bouw van de eerste woningen zou dan het tweede kwartaal 2022 kunnen starten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Matthijs Witting per mail: m.witting@nunspeet.nl of telefoon: (0341) 25 99 11.

Contact