Kijktuinen

Op deze pagina informeren wij u over het plan en de actuele stand van zaken voor de Kijktuinen.

Wat u moet weten

Waar?

De structuurvisie gaat over het gebied de Kijktuinen, gelegen tussen de Harderwijkerweg, de Kienschulpenweg, de woonbuurt aan de Smithstraat en de woningen aan de Schotweg.

Waarom?

De structuurvisie gaat inhoudelijk over thema’s als ruimtelijke ontwikkeling, milieu, cultuurhistorie en duurzaamheid. Deze structuurvisie vormt de beleidsmatige basis van het toekomstige bestemmingsplan voor het gebied de Kijktuinen.

Het plan

In de Kijktuinen kunnen maximaal 100 woningen en circa 1 hectare zonnepanelen worden gerealiseerd. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling vormen de cultuur-historische waarden van het landschap. Tot circa 1950 werd de locatie gekarakteriseerd door enkele groene houtwallen en singels. Deze houtwallen en singels worden bij de nieuwbouwontwikkeling hersteld. Hierdoor wordt de locatie opgedeeld in drie velden. Het veld aan de Kienschulpenweg en het middelste veld wil de gemeente daarbij ontwikkelen als woningbouwlocaties voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, senioren, starters en zorg in de categorieën sociaal en betaalbaar. De reden hiervan is dat in de huidige projectvoorraad een tekort is aan woningen voor deze doelgroepen en categorieën.
Het achterste veld wordt gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats Nunspeet-West. De huidige begraafplaats heeft nog ruimte voor ongeveer 25 jaar. Deze ruimte kan hierdoor tijdelijk worden benut als zonnepanelenveld.

Actuele stand van zaken

Archeologisch onderzoek Kijktuinen

Update 7 april 2020
In opdracht van de gemeente Nunspeet heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een zogenaamd proefsleuvenonderzoek gedaan aan de Kienschulpenweg. Er zijn diverse sleuven gegraven om vast te stellen of binnen het gebied archeologische resten in de ondergrond aanwezig zijn die bij de ontwikkeling van het gebied verstoord zouden kunnen worden. Op deze wijze kunnen archeologische resten in kaart worden gebracht zoals haardkuilen, vuurstenen werktuigen uit de steentijd of boerderijplattegronden uit de ijzertijd. Eventuele resten worden ingetekend en gefotografeerd en vondsten worden verzameld. Op basis hiervan wordt bepaald wat de ‘archeologische waarde’ van het gebied is en of verder onderzoek noodzakelijk is. De uitwerking van de resultaten vindt plaats in de komende weken.

Start aanleg van de houtwal op de Kijktuinen

Update 18 maart 2020
Voor 1950 liep parallel aan de Kienschulpenweg door het plangebied de Kijktuinen een groene houtwal. Deze is na 1950 uit het gebied verdwenen. In de nieuwbouwplannen voor De Kijktuinen wordt deze historische groene houtwal hersteld. Op dinsdag 3 maart 2020 is een informatiebijeenkomst gehouden, waarbij het plan om deze houtwal vooruitlopend op de bouwplannen te realiseren met direct omwonenden is besproken. Er waren circa 20 omwonenden aanwezig, die enthousiast waren over dit plan.

Op woensdag 18 maart 2020 wordt gestart met de aanleg van het eerste deel van de geplande houtwal op de Kijktuinen. Zodra de locatie van andere delen van de houtwal ook bekend en definitief is, zullen deze ook worden aangelegd.

Het was oorspronkelijk de bedoeling om de start een feestelijk tintje te geven door deze te laten uitvoeren door leerlingen van diverse scholen op Bomenfeestdag. Gezien het Coronavirus zijn we genoodzaakt af te zien van deze feestelijkheden en vindt de uitvoering door de aannemer plaats.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan gerust contact op met de gemeentelijke projectleider, René van der Straaten, r.van.der.straaten@nunspeet.nl of via telefoonnummer (0341) 25 99 11.

Ontwikkelen van het voorlopig stedenbouwkundig plan

Update 25 februari 2020
Op 19 december 2019 is door de gemeenteraad de Structuurvisie Kijktuinen vastgesteld als ruimtelijk kader voor het project. Op dit moment zijn wij bezig met het ontwikkelen van het voorlopig stedenbouwkundig plan.

In het voorlopig stedenbouwkundig plan is straks exact uitgewerkt waar de woningen, groenvoorzieningen, verkeerswegen, speelruimte en afvalinzamelingsdepots zullen komen. Ook zijn in het stedenbouwkundigplan de adviezen verwerkt van externe partners (zoals de Brandweer, de Politie, de Veiligheidsregio, de Welstandscommissie, etc.). Daarnaast zijn hierin de uitkomsten van de bestemmingsplanonderzoeken (bijvoorbeeld naar verkeerslawaai, archeologie en ecologie) verwerkt. Een deel van de adviezen en onderzoeken zijn nog niet afgerond. Hierdoor is het voorlopig stedenbouwkundig plan nog volop in ontwikkeling.

Ontwerp toekomstige houtwal

Als start van het project de Kijktuinen willen wij beginnen met de realisatie van de groenvoorzieningen in het plan, zodat het nu nog kale terrein weer een aantrekkelijke groene uitstraling krijgt. Wij hebben daarom het voornemen om vooruitlopend op de ontwikkeling van het definitieve stedenbouwkundig plan te starten met realisatie van het eerste deel van de nieuwe toekomstige groene houtwal binnen het project. Dit omdat hiervan de exacte locatie vastligt. Op dinsdag 3 maart 2020 om 15.00 uur is er een bijeenkomst gepland voor omwonenden om het ontwerp te bespreken.

In het geval omwonenden positief zijn over de aanleg van deze houtwal, willen wij tijdens het Nationale Bomenfeestdag op 18 maart 2020 het eerste deel van de houtwal gaan aanplanten.

Zodra van de overige groenvoorzieningen de locatie vastligt, willen wij deze ook gaan aanleggen.

Zie ook bijgaande informatiebrief (pdf, 218.64 KB), met een impressietekening (pdf, 1.63 MB), referentiebeelden (pdf, 1.73 MB) en het beplantingsplan (pdf, 147.49 KB).

Vervolgproces

In de Procedure project Kijktuinen (pdf, 162.19 KB) vindt u een uitgebreide toelichting op het vervolgproces. Op dit moment wordt het voorlopig stedenbouwkundig plan opgesteld. Hierin worden de uitkomsten van de bestemmingsplanonderzoeken, de adviezen van de gemeentelijke vakafdelingen en van externe partners verwerkt. Na verwerking van deze uitkomsten zal het college het voorlopig stedenbouwkundig plan vaststellen. Na dit vaststellingsbesluit zullen wij alle direct omwonenden schriftelijk berichten. Ook zullen wij om bewoners te informeren een informatiebijeenkomst organiseren. Na verwerking van de op/aanmerkingen van bewoners zal het college het definitieve stedenbouwkundigplan vaststellen. Vervolgens zal het college dit plan juridisch mogelijk maken middels een bestemmingsplanherziening. Daarnaast zullen wij enkele concrete initiatieven door middel van een projectuitvoeringsbesluit (ook wel uitgebreide omgevingsprocedure) mogelijk maken.

Update concrete initiatieven

November 2019
Op dit moment zijn er twee concrete initiatieven voor invulling van de Kijktuinen:

1. Zonnepanelenveld

Op 29 oktober 2019 is de omgevingsvergunning verleend. Mede naar aanleiding van de zienswijzen op de concept structuurvisie is het ontwerp voor het zonnepanelenveld aangepast ten opzichte van het ontwerpbesluit. De afstand tot de houtwal aan de zuid- en westzijde van het plangebied is vergroot. Daarnaast worden de zonnepanelen zo aangelegd dat kruidenrijke onder begroeiing mogelijk is. Hierdoor wordt de biodiversiteit van het gebied vergroot.

De gemeenteraad heeft aangegeven dat het weliswaar instemt met het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het zonnepanelenveld, maar dat het college pas tot realisatie mag overgaan na vaststelling van de structuurvisie door de gemeenteraad. Dit betekent dus dat bij de vaststelling van de structuurvisie de gemeenteraad expliciet zal worden gevraagd om in te stemmen met de realisatie ervan.

2. Zorgwoningen / Beschermd Wonen

Het betreft een voorlopig plan van Woonzorgnet, waarvoor nog géén overeenkomst is gesloten en ook de procedures nog niet zijn gestart. Het college heeft het voornemen om medewerking te verlenen aan het plan, maar heeft hierover nog géén formeel besluit genomen. Het college wil omwonenden vroegtijdig informeren en heeft daarom het concept plan reeds gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst. Zodra het college een besluit heeft genomen of het medewerking zal verlenen aan dit plan, zullen omwonenden tenminste via de wettelijk voorgeschreven kanalen (zoals Nunspeet-Huis-aan-Huis en de Nederlandse Staatscourant) nader worden geïnformeerd. Ook treft u deze informatie dan aan op deze pagina.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met René van der Straaten of Charlotte Römer per mail: r.van.der.straaten@nunspeet.nl / c.romer@nunspeet.nl of telefoon: (0341) 25 99 11.

De structuurvisie, de (inspraak)reactienota en het commissie- en raadsvoorstel treft u aan via nunspeet.raadsinformatie.nl.

 

Contact