Kijktuinen

De gemeente Nunspeet bereidt woningbouw voor op de locatie van de voormalige Kijktuinen. Het gebied wordt ontwikkeld tot een aantrekkelijk woongebied met veel betaalbare woningen en een zonnepanelenveld dat de komende 25 jaar onder anderen Sportcentrum De Wiltsangh en het gemeentehuis duurzaam van energie moet voorzien. De gemeente heeft een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan dat de transformatie van de voormalige Kijktuinen juridisch mogelijk maakt is inmiddels vastgesteld en onherroepelijk.

Inschrijving Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) plan Kijktuinen van start

Binnen de ontwikkeling plan Kijktuinen is ruimte voor een zogenoemde CPO-ontwikkeling (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). In een CPO geeft een groep particulieren gezamenlijk opdracht voor de bouw van woningen. Hierdoor vallen de ontwikkelkosten meestal lager uit en is ruimte voor individuele woonwensen. Daarnaast zorgt het groepsproces tijdens de ontwikkeling voor een sterke verbinding tussen de deelnemers die elkaars toekomstige buren zullen zijn!

In het bestemmingsplan Kijktuinen wordt ruimte geboden aan een CPO-ontwikkeling van tien woningen, te weten twee blokken van vijf rijwoningen. De uitgifte van de overige woningen is in voorbereiding en wordt gepubliceerd zodra dit bekend is.

Kijk voor meer informatie, de voorwaarden die de gemeente stelt aan CPO-ontwikkeling en het kavelpaspoort dat is opgesteld voor deze locatie op deze pagina en de pagina samen bouwen.

Aanmelden

Heeft u als groep belangstelling voor deze CPO-ontwikkeling in de Kijktuinen? Meldt u zich dan aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar kavels@nunspeet.nl waarin u zich als groep voorstelt, tot welke doelgroep u behoort (senioren, starters, etc.) en een globale beschrijving geeft van het plan dat u met elkaar wilt realiseren. Dit moet passen binnen de voorgenomen wijziging van bestemmingsplan Kijktuinen en houdt in dat er woningen gerealiseerd kunnen worden bestaande uit één bouwlaag met een kap. Door het aanpassen van het bouwvolume sturen wij op het realiseren van betaalbare koopwoningen.

Uw aanmelding als groep ontvangen wij graag uiterlijk op vrijdag 23 december 2022. Als zich meerdere groepen melden, maken wij op basis van de volgende criteria een keuze:

  1. Wat is de omvang van de groep? Groepen die bestaan uit tien deelnemers hebben de voorkeur.
  2. Vallen de deelnemers binnen de doelgroep zoals die is opgenomen in de gemeentelijke woonvisie 'Goed wonen in de gemeente Nunspeet'. Op basis hiervan wordt voorrang gegeven aan de doelgroepen senioren en starters.
  3. Als daarna meer dan één groep overblijft, bepaalt een notaris via loting welke groep wordt ingeloot. Met deze ingelote groep gaat de gemeente Nunspeet in gesprek over hun voorgestelde CPO-ontwikkeling. Uit dit gesprek zal blijken of er uiteindelijk een samenwerkingsovereenkomst tot stand komt voor de bouw van de tien woningen.

Heeft u belangstelling voor een woning in de Kijktuinen?

Op dit moment kunt u zich nog niet inschrijven als belangstellende voor een woning in de Kijktuinen. Momenteel is de Gemeente Nunspeet in voorbereiding op de gronduitgifte. Daarbij wordt gekeken naar hoe de woningen die moeten worden gebouwd zo lang mogelijk kunnen worden behouden voor de groep waarvoor ze zijn bedoeld. Er wordt ingezet op dat de uitgifte van grond eind dit jaar is voltooid.

Het moment dat u zich wel kunt inschrijven als belangstellende, zullen wij bekend maken via deze pagina, Nunspeter Koerier en de lokale media.

Stand van zaken

Bouwrijp werkzaamheden

5 juli 2022
Afgelopen tijd is er op De Kijktuinen hard gewerkt aan het bouwrijp maken van het gebied. De grondwerkzaamheden zijn nagenoeg afgerond en de nuts infrastructuur kan worden aangebracht in de grond. De werkzaamheden lopen voorspoedig en in het najaar zal de wijk bouwrijp worden opgeleverd.


Start bouwrijp maken en afronding zonnepanelenveld

2 mei 2022

In de week van 2 mei is gestart met het bouwrijp maken van het voormalige terrein De Kijktuinen voor toekomstige woningbouw.
Afgelopen vrijdag 29 april om 10.00 uur heeft hiervoor een starthandeling met wethouder Groothuis plaatsgevonden op De Kijktuinen.

Het plan De Kijktuinen voorziet in verschillende woningen voor diverse doelgroepen waaronder sociale koop, sociale huur en middenhuur.

Het bouwrijp maken wordt in oktober afgerond. Omnia Wonen is als eerste partij aangesloten om 23 sociale huurwoningen te realiseren en start hiermee in november.

Het zonnepanelenveld is gedurende de maand april aangelegd. De werkzaamheden zijn hiervoor nagenoeg afgerond. In de komende periode zal worden gewerkt aan het finaliseren van de aansluiting op het net.

Draagvlak

Het gemeentebestuur vindt draagvlak voor het plan erg belangrijk. Er is in eerdere fasen van de planvorming met diverse bewonersgroepen en omwonenden gesproken. Hun inbreng is zo veel mogelijk verwerkt in zowel het stedenbouwkundig plan als het beeldkwaliteitsplan. Beide plannen zijn in het collegebesluit van 29 juni 2021 vastgesteld.

Vervolg

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, kan eind dit jaar worden gestart met de bouw van de sociale huurwoningen. Er wordt momenteel gewerkt aan voorbereiding van gronduitgifte van de overige bouwblokken. Als deze grond aan ontwikkelaars is uitgegeven, kan er concreet worden meegedeeld wanneer zij plannen de woningen te realiseren en wanneer daar voor kan worden ingeschreven. Voor die tijd, is het nog niet mogelijk daar een planning voor te publiceren.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Matthijs Witting per mail: m.witting@nunspeet.nl of telefoon: (0341) 25 99 11.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de archiefpagina.

Contact